Sprzedam działkę - NOWOGRODZIEC
CENA OFERTY - 520 000 zł
Cena za m² - 10,25 zł

Sprzedam Działkę
gmina Nowogrodziec
powiat bolesławiecki
woj. dolnośląskie
Dodano 25 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 50 717 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Sprzedaż nieruchomości gruntowej Działka nr 29 Kopalnia „Ołdrzychów”, położona w Gminie Nowogrodziec - IV przetarg Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 06.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, Uchwały Nr 13/X/2019 Rady Nadzorczej z 09.11.2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia działań w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, położonej w Nowogrodźcu na działce nr 29, Zarządzenia Nr 29/2019 Prezesa Zarządu z 12/11/2019 r. w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości, Zarząd Spółki Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowogrodźcu na działce nr 29, którą stanowi Kopalnia Surowców Ilastych „Ołdrzychów” z jednoczesnym ustanowieniem na sprzedawanej nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania na rzecz Sprzedającego, polegającego na możliwości odpłatnego pozostawiania odpadów poprodukcyjnych Sprzedającego (szczegóły zawarte zostały w informacji dodatkowej) Organizatorem i prowadzącym przetarg są Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, Spółka Skarbu Państwa wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS 0000114136. Oznaczenie nieruchomości: Przeznaczona na sprzedaż nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Nowogrodziec (dawniej wieś Ołdrzychów), w obrębie 0002 Nowogrodziec, gmina Nowogrodziec, powiat Bolesławiec, województwo dolnośląskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 29, o powierzchni 5,0717 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00018708/2 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa stanowi własność Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Działka nr 29, położona w miejscowości Nowogrodziec (59-730) oznaczona w ewidencji jako działka gruntu zabudowana, na której znajdują się budynek gospodarczy, o powierzchni użytkowej 62,59 m2 . W granicach przestrzennych nieruchomości znajduje się udokumentowane złoże iłów ceramicznych „Ołdrzychów I”, aktualnie nieeksploatowane. Całość nieruchomości podzielona na dwie powierzchnie: Powierzchnia I obejmuje północną i zachodnią część terenu przeznaczonego do rekultywacji, obejmująca swym zasięgiem wyrobisko eksploatacyjne „Ołdrzychów” oraz zwałowiska nadkładu zlokalizowane w wyrobisku poeksploatacyjnym. Powierzchnia II położona jest na południe od części I, obejmuje swoim zasięgiem część działki 29, na której obecnie nie jest prowadzona eksploatacja. Powierzchnia ta będzie rozpatrywana tylko w aspekcie zagospodarowania docelowego. Działka nr 29 wchodzi w skład terenu i obszaru górniczego „Ołdrzychów I” objętego koncesją Starosty Bolesławieckiego. Zasoby bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2014 r. ustalone w dokumentacji geologicznej zatwierdzonej decyzją nr 212/2015 Starosty Bolesławieckiego z dnia 20.09.2015 r. wynoszą 72 tys. m3. Spółka prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów wytwarzanych w działalności produkcyjnej z przeznaczeniem do rekultywacji terenów kopalni na podstawie udzielonej decyzji administracyjnej Starosty Bolesławieckiego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 520 000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.). Wadium wynosi 26 000,00 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) zł. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki: PKO Bank Polski S.A. o/ Bolesławiec nr 39 1020 2137 0000 9202 0006 4972 ze wskazaniem nieruchomości – w terminie do dnia 15.10.2020 r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 15.10.2020 r. do godz. 10.15 środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Spółki po ww. dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje te same ceny, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Oferta powinna zawierać: 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 2. dowód wniesienia wadium, 3. datę sporządzenia oferty, 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy, 5. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, 6. oferowaną cenę nieruchomości, 7. informację o numerze rachunku, na które należy zwrócić wniesione wadium; 8. w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualny wyciąg z właściwego rejestru, określający status prawny oferenta; 9. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, dodatkowo w ofercie powinna znaleźć się informacja o: 10. oferowanej cenie za odbiór odpadów Sprzedającego (cena za 1 tonę), 11. minimalnym czasie trwania umowy na odbiór odpadów Sprzedającego (ilość lat). Przewidywany czas obowiązywania umowy na odbiór odpadów Sprzedającego wynosi nie mniej niż 5 lat. Pisemną ofertę, przez którą należy rozumieć deklarację zakupu nieruchomości z oferowaną ceną oraz deklarację odbioru odpadów z oferowaną ceną i okresem trwania umowy na odbiór odpadów wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej tytułem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 29 Kopalnia „Ołdrzychów”, w terminie do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 11 -sekretariat (pokój nr 8), I piętro. *Uwaga: oferta, która nie będzie zawierała deklaracji odbioru odpadów z oferowaną ceną i okresem trwania umowy na odbiór odpadów zostanie odrzucona. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZC „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., w sali nr 7, w dniu 15.10.2020 r. o godzinie 10.15. Jedynym kryterium oceny ofert jest zaproponowana cena nieruchomości. Przepadek, zwrot lub zarachowanie wadium na poczet ceny 1. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu oryginał dowodu wniesienia wadium. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego; 2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; 3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt.; 4) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. Zapłata ceny: Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny niezwłocznie po zawarciu umowy, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni. Skutki nie uiszczenia ceny nabycia Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci złożone wadium. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z Organizatorem przetargu. W tej sprawie, jak w innych kwestiach związanych z przetargiem i nieruchomością, zainteresowani mogą kontaktować się z pracownikami Organizatora: Kontakt: Dział Techniczny, nr tel. 75 612 07 35 lub 690 123 330, adres e-mail: j.karbowski@ceramicboleslawiec.com.pl Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.ceramicboleslawiec.com.pl), na tablicach informacyjnych Spółki oraz na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych (www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe). Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Załączniki: 1. Informacja dodatkowa. Załącznik nr 1 Informacja dodatkowa Sprzedaż nieruchomości gruntowej Działka nr 29 Kopalnia „Ołdrzychów”, położona w Gminie Nowogrodziec - IV przetarg Na terenie kopalni Spółka składuje około 450-550 ton rocznie odpadów poprodukcyjnych. Tab.1 wyszczególnienie odpadów Rodzaj odpadów: Zużyte formy gipsowe, odpady gipsu Kod odpadu: 10 12 06 Rodzaj odpadów: Wybrakowane wyroby ceramiczne, złom ostry, biskwitowy, niemalowany Kod odpadu: 10 12 08 Rodzaj odpadów: Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej, odpady z prasy filtracyjnej Kod odpadu: 10 12 01 Sprzedający oświadcza, że jednocześnie ze sprzedażą nieruchomości nastąpi jej obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na rzecz Sprzedającego, któremu zależy na zagwarantowaniu dalszej możliwości składowania odpadów poprodukcyjnych, co jednocześnie prowadzi do rekultywacji terenu, z którego odbywało się wydobycie. Powyższe odbywać się będzie za odpłatnością na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej. W siedzibie Spółki do zapoznania się dostępna jest dokumentacja: 1. Ustawowe regulacje (koncesja użytkowania górniczego i decyzja administracyjna przetwarzania odpadów). 2. Program rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni „Ołdrzychów” wraz z późn. zmianami. Kontakt: Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z o. o. tel: 75 612 07 35 lub 690 123 330 j.karbowski@ceramicboleslawiec.com.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 9

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.