Sprzedam działkę - Oborniki Śląskie,
CENA OFERTY - 759 000 zł
Cena za m² - 74,70 zł

Sprzedam Działkę
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 4 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 10 160 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ~ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości~~ZAMIERZA ZBYĆ~~prawo do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 1.0160 ha położonej w m. Wilczyn (woje. dolnośląskie, pow. trzebnicki, obręb ewidencyjny nr 0021, Wilczyn)~W skład nieruchomości wchodzą niezabudowane i nieuzbrojone działki ewidencyjne: 32/9 - pow. 0.1048 ha, 32/10 - pow.0.1063 ha, 32/11 - pow.0.1158 ha, 32/12 - pow.0.1325 ha, 32/13 - pow. 0.1491 ha, 32/14 - pow.0.1255 ha, 32/15 - pow.0.1298 ha, 32/38 - pow.0.1522 ha. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) dla nieruchomości przez działki 32/14, 32/15. Aktualnie prowadzone są czynności zmierzające do prawnego ustanowienie dostępu do drogi publicznej dla pozostałych działek wchodzących w skład nieruchomości. Zbycie aktualnie pozostałych poszczególnych działek może nastąpić jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich posiadających prawnie ustanowiony dostęp do drogi publicznej.~~Przeznaczenie w PZP: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Pęgów, Kotowice, Wilczyn, Zajączków, Paniowice, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVII/267/09 z dnia 2006-01-19. Działki nr 32/9, 32/10, 32/11, 32/12 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD w strefie „K” ochrony krajobrazu. Przez działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze strefą ochronną, Działki nr 32/13 i 32/14 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21), KDD i KDZ w strefie „K” ochrony krajobrazu. Przez działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze strefą ochronną. Część działek znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza, Działka nr 32/15 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN/4(21) w strefie „K” ochrony krajobrazu. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze strefą ochronną. Działka nr 32/38 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(22) i KDD w strefie „K” ochrony krajobrazu. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze strefą ochronną.~~Cena oczekiwana netto 759 000,00 zł Bank przyjmuje oferty do dnia 31.03.2021 r.~~Oferty w formie podpisanego skanu zawierającego propozycję kupna z podaniem proponowanej ceny netto przyjmowane są pod adresem : nieruchomosci@pkobp.pl~~Złożona oferta powinna zawierać: ~1.Dokładne określenie nieruchomości, której dotyczy - co najmniej dane adresowe (miasto, ulica ), ~2.Imiona, nazwiska, nr PESEL, adresy zamieszkania, dla osób prowadzących działalność gospodarczą o ile oferta składana będzie przez podmiot gospodarczy lub osoby prawne: dane rejestrowe, nr KRS/wpis do ewidencji, adres siedziby firmy, ~3.Podpis przez osobę uprawnioną (w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podpisanie oferty przez współmałżonków o ile w małżeństwie panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.~~Informacje tel. 600 900 801 mail. zbigniew.perkowski@pkobp.pl ~~Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.~~Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn. Informujemy, że w przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.~~Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~
Wyświetleń: 962

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA