Sprzedam działkę - OLSZYNA
CENA OFERTY - 29 000 zł
Cena za m² - 22,82 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lubań
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 271 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Olszyna, dnia 02.07.2020 r. BURMISTRZ OLSZYNY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w granicach działki nr 997/18 w Obrębie geodezyjnym 0001-Olszyna o powierzchni 1.271 m2. Dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW JG1l/00035054/7. Cena nieruchomości netto wynosi: 29.000 –zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) do której zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług w wysokości 23% Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta posiadająca dostęp do drogi publicznej dz. 998 bezpośrednio przy ul. Henryka Sienkiewicza. Działka nieużytkowana porośnięta starą roślinnością trawiastą, zachwaszczona, zakrzewiona i zadrzewiona (krzewy i drzewa samosiewy). Teren niezurbanizowany możliwość pełnego uzbrojenia od ul. Adama Asnyka. Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) Przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2020 o godzinie 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie przy ul. Wolności 6. Wadium w kwocie 2.900, -zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), należy wpłacić najpóźniej do dnia 31.07.2020 r., na konto bankowe Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030, na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium – przetarg działka 997/18 Olszyna Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie ustalonego wadium na konto Urzędu Miejskiego w Olszynie: Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030 w terminie najpóźniej do dnia 31.07.2020r. Za datę dokonania wpłaty wadium uważa się datę uznania na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Olszynie. Dowody wniesienia wadium podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoby fizyczne powinny przed przystąpieniem do przetargu okazać komisji dowód osobisty natomiast firmy lub spółki winny okazać się ważnym wypisem z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadia wniesione przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrali zalicza się na poczet ceny nabycia a wadia wniesione przez pozostałych uczestników zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetargowa cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez organizatora, pomimo prawidłowego zawiadomienia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o minimum jedno postąpienie. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i ustalone jest z uczestnikiem przetargu. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do wiadomości publicznej ważnych przyczyn jego odwołania. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, zamieszczone na stronie internetowej BIP: www.bip.olszyna.nv.pl oraz na stronie internetowej urzędu www.olszyna.pl. Ponadto informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olszynie 59-830 Olszyna ul. Wolności 6 (Budynek B) tel: 75 7212050 wew. 45 Kontakt: Urząd Miasta Olszyna tel: 75 7212050 wew. 45 poczta@olszyna.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 39

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.