Sprzedam działkę - OLSZYNA
CENA OFERTY - 95 000 zł
Cena za m² - 54,91 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lubań
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 730 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Olszyna, dnia 02.07.2020 r. BURMISTRZ OLSZYNY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Olszyny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w granicach działek 823/7, 823/9 Obr. 0001 – Olszyna o powierzchni 1730 m2 (rodzaj użytków – Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW JG1L/00024772/6. Na działce 823/7 w południowo-wschodnim narożu zlokalizowany jest garaż 2 segmentowy żelbetowy prefabrykowany z bramami uchylnymi skierowanymi na stronę zachodnią o powierzchni zabudowy 33,60 m2 teren niezbędny do korzystania z garaży wynosi 80m2 (pow. zabudowy oraz powierzchnia podjazdów). Garaże w średnim stanie technicznym od lat nieużytkowane (w terenie nie widać podjazdów). Dojazd do nieruchomości od strony ul. Kolejowej oraz ul. Legnickiej. Teren przy podjeździe od ul. Kolejowej częściowo utwardzony tłuczniem, pozostały teren porośnięty roślinnością trawiastą bez zadrzewienia. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowej (symbol: MU2). Cena nieruchomości wynosi brutto: 95.000 –zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w tym: cześć niezabudowana 71.200 –zł cześć zabudowana 23.800 –zł Przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2020 o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie przy ul. Wolności 6. Wadium w kwocie 9.500, -zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych złotych), należy wpłacić najpóźniej do dnia 31.07.2020 r. w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto bankowe Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030, na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: wadium – przetarg działka 823/7,823/9 Olszyna Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie ustalonego wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Olszynie: Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Olszynie Nr 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030 w terminie najpóźniej do dnia 31.07.2020 r. Za datę dokonania wpłaty wadium uważa się datę uznania na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Olszynie. Dowody wniesienia wadium podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoby fizyczne powinny przed przystąpieniem do przetargu okazać komisji dowód osobisty natomiast firmy lub spółki winny okazać się ważnym wypisem z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadia wniesione przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrali zalicza się na poczet ceny nabycia a wadia wniesione przez pozostałych uczestników zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetargowa cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez organizatora, pomimo prawidłowego zawiadomienia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o minimum jedno postąpienie. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i ustalone jest z uczestnikiem przetargu. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do wiadomości publicznej ważnych przyczyn jego odwołania. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, zamieszczone na stronie internetowej BIP: www.bip.olszyna.nv.pl oraz na stronie internetowej urzędu www.olszyna.pl. Ponadto informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olszynie 59-830 Olszyna ul. Wolności 6 (Budynek B) tel: 75 7212050 wew. 45 Kontakt: Urząd Miasta Olszyna tel: 75 7212050 wew. 45 poczta@olszyna.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 33

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.