Sprzedam działkę - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
CENA OFERTY - 91 140 zł
Cena za m² - 60,36 zł

Sprzedam Działkę
gmina Ostrów Wielkopolski
powiat ostrowski
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 510 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zakątek - Gorzyckiej stanowiącej działkę nr 16/5 z obrębu 0105 o pow. 0,1510 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr KZ1W/00017776/0. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 31.03.2020 r. w terminie od 31.03.2020 do 12.05.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) – wniosków nie złożono. 1. Opis nieruchomości: Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Położona jest w peryferyjnej południowo - zachodniej strefie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ul. Zakątek, Gorzyckiej i Deszczowej. Działka nr 16/5 z obrębu 0105 o powierzchni 0,1510 ha i kształcie foremnego czworościanu. Nieruchomość położona jest przy nowo wytyczonej nieutwardzonej ul. Deszczowej wyposażonej w sieć energetyczną. Działka niezabudowana i porośnięta nieuporządkowaną roślinnością. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Od strony ul. Gorzyckiej i Zakątek znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dalsze otoczenie od strony wschodniej stanowią niezabudowane tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej oraz usługowej. Nieruchomość oddalona jest ok. 3 km od ścisłego centrum handlowego miasta. 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Gorzyckiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/554/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dn. 28.02.2006r. działka nr 16/5 oznaczona jest na planie symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 112 – I p. w dniu 03.09.2020 r. o godz. 10:30. 4. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 91 140,00 zł. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 920 zł (netto). U W A G A ! Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wys. 23% od ceny zaproponowanej w przetargu. 5. Upoważnionymi do wzięcia udziału w przetargu są osoby lub firmy, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w pkt 7 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, najpóźniej do dnia 31.08.2020. 6. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w godzinach 8:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 205, II piętro, tel. 62 58 22 205. 7. Wysokość wadium wynosi 13 671,00 zł Wadium, z określeniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 31.08.2020 r. na konto: Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski- BOŚ 02 1540 1173 2117 4000 1010 0048, - wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, - w przypadku wygrania przetargu i nie przystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium nie podlega zwrotowi. 8. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 9. Działy III i IV księgi wieczystej nr KZ1W/00017776/0 nie zawierają wpisów. 10. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w wersji papierowej; - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne; - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa; - w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa; - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadający ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 11. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie. 12. W przypadku zaistnienia istotnych powodów Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 13. I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dn. 22.06.2020 r. Kontakt: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim tel: 62 58 22 205 um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 12

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.