Sprzedam działkę - PĘGÓW
CENA OFERTY - 110 000 zł
Cena za m² - 100,55 zł

Sprzedam Działkę
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 14 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 094 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 135/2020 z dnia 20.07.2020 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Pęgowie przy ul. Kalinowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej wiadomości że dnia 15.09.2020 r. o godz. 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż opisanych w poniższej tabeli niezabudowanych działek gruntu: Położenie nieruchomości: Pęgów ul. Kalinowa Oznaczenie geodezyjne: 301/50 AM-1 Pow. działki w m²: 1094 Nr KW: WR1W/00020164/3 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLVI/410/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN5 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki leżą w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych. Wg ewidencji gruntów: R - grunty orne (klasy V) Cena wywoławcza (netto): 110 000,00 zł + 23% VAT Wadium 10 % ceny wywoławczej: 11.000,00 zł Położenie nieruchomości: Pęgów ul. Kalinowa Oznaczenie geodezyjne: 301/51 AM-1 Pow. działki w m²: 1102 Nr KW: WR1W/00020164/3 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLVI/410/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN5 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki leżą w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych. Wg ewidencji gruntów: R - grunty orne (klasy V) Cena wywoławcza (netto): 110 000,00 zł + 23% VAT Wadium 10 % ceny wywoławczej: 11.000,00 zł Położenie nieruchomości: Pęgów ul. Kalinowa Oznaczenie geodezyjne: 301/53 AM-1 Pow. działki w m²: 1846 Nr KW: WR1W/00020164/3 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLVI/410/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN5 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki leżą w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych. Wg ewidencji gruntów: R - grunty orne (klasy V) Cena wywoławcza (netto): 150 000,00 zł + 23% VAT Wadium 10 % ceny wywoławczej: 15.000,00 zł Opis nieruchomości: Działki położone w peryferyjnej, zachodniej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Dojazd do działek odbywa się drogą gminną o nawierzchni gruntowej – ulicą Kalinową. Działki nr 301/50 i 301/51 posiadają regularny prostokątny kształt, natomiast dz. 301/53 o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu z wąskim przedłużeniem do ulicy Brzozowej. Działki nieogrodzone, porośnięte wysokimi trawami, oraz pojedynczymi krzewami i drzewami. Przez teren działek, tzn. wzdłuż wschodniej granicy działek 301/50, 301/51 i 301/53 oraz wzdłuż północnej granicy dz. 301/50 przebiega sieć wodociągowa, a dodatkowo na dz. 301/50 znajduje się hydrant. Działki przy sprzedaży będą obciążone nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu. W przyległej drodze dostępna jest sieć gazowa oraz sieć energetyczna. Położenie nieruchomości i otoczenie: Pęgów w gminie Oborniki Śląskie, usytuowany na równinie Oleśnickiej, oddalony jest ok. 7 km od siedziby gminy Oborniki Śląskie i ok. 20 km od Wrocławia. Jest drugą, co do wielkości, miejscowością w gminie pod względem zajmowanej powierzchni i liczby ludności. Znajduje się tu ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum oraz stacja kolejowa umożliwiająca dogodne połączenie komunikacyjne na trasie kolejowej Wrocław-Poznań. Działki niezabudowane, zbywane na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 10.09.2020 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości. UWAGA: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman Sporządziła: Danuta Balowska PĘGÓW ULICA KALINOWA dz. nr 301/50, 301/51, 301/53, AM-1 WYRYS Z MPZP Widok ulicy Kalinowej Widok ogólny na działki Kontakt: Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel: 71 310-35-19 oborniki@oborniki-slaskie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 18

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.