Sprzedam działkę - RADOCHÓW
CENA OFERTY - 47 970 zł
Cena za m² - 23,99 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lądek-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 000 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju. Ogłoszenie Nr IF.6840.46.2020.406 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2020 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radochowie działka nr 200/2 (AM-1) oraz 202 (AM-1) Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek -Zdrój. Lp.: 1. Położenie nieruchomości: Radochów Nr działki, Obręb: 202 obręb Radochów - 500 m2, 200/2 obręb Radochów - 1500 m2 Powierzchnia: 2 000 m2 Księga Wieczysta: SW1K/00045761/8; SW1K/000 14866/8 Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Radochów oznaczona geodezyjnym numerem działki 200/2 (AM-1), o pow. 0,15 ha (klasoużytek Br-PsIV- 0,15 ha) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00014866/8 oraz 202 (AM-1) o powierzchni 0,05 ha, (klasoużytek: PsV- 0,05 ha) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00045761/8. Działki o kształcie regularnym, wydłużonym, średnio korzystnym dla zagospodarowania. Na obszarze działki nr 200/2 znajdują się pozostałości po starej zabudowie w postaci resztek fundamentów, zagłębień gruntu. Teren nieruchomości płaski. Dojazd i dojście drogą nieutwardzoną położoną na działce nr 201. Brak uzbrojenia terenu. Sąsiedztwo przedmiotowych działek stanowią nieruchomości zabudowane o funkcji mieszkalnej oraz od strony zachodniej ciek wodny. Na działce nr 200/2 zlokalizowane są dwa obiekty (wiaty) nietrwale związane z gruntem - kurnik oraz budka dla kóz, wybudowane przez byłego dzierżawcę gruntu. - W przypadku sprzedaży dzierżawca zobowiązał się do natychmiastowego usunięcia obiektów. Cena wywoławcza: 47 970,00 zł, w tym 8 970,00 zł 23 % podatek VAT Wadium: 5 000,00 Przeznaczenie nieruchomości: W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miejską w Lądku-Zdroju uchwałą nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2624) w/w nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem 17-MN/U dla działki nr 200/2 oraz 18-MN/U dla działki nr 202. Przeznaczenie: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący lub w zabudowie bliźniaczej, b) zabudowa letniskowa rozumiana jako budynek wolno stojący, c) zabudowa usługowa, rzemieślnicza i drobnej wytwórczości, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 250 m2, d) zabudowa usług turystyki, e) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu, chów lub hodowla zwierząt do 35 DJP, f) dopuszcza się prowadzenie działalności agroturystycznej, g) dopuszcza się wykonanie stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, h) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury . Ponadto ochronie na podstawie przepisów odrębnych podlega obszar szczególnego zagrożenia powodzią tj: -Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) -Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 10 lat (Q1%) W planie określono obszary zagrożenia powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) oraz obszary narażonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,929,idmp,51,r,r Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Biała Lądecka”(kod obszaru PLH020035), na którym obowiązują zastrzeżenia i ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego w stosunku do którego obowiązują zapisy zawarte w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego Nr 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Podatek VAT: Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) i podlega opodatkowaniu stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy. Obciążenia Nieruchomość jest wolna od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Koszty i opłaty Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę. Uwagi: 1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Lądek- Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą. Procedura sprzedaży Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od 13 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie codziennej www.monitorurzedowy.pl oraz zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ dnia 17 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętrze o godz. 10:00 Cena wywoławcza: 47 970,00 zł brutto (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) w tym 23 % VAT Wadium: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 480,00 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2020 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – działka nr 200/2 oraz 202, obręb Radochów, imię nazwisko/nazwa uczestnika przetargu.”. 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek- Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.). 7.Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. 11. Burmistrz Lądka- Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. 12. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 13. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. 74/811 78 76, przetargi@ladek.pl, W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treść „Burmistrz Lądka- Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk”- podpis nieczytelny Informację wytworzył: Justyna Pożarycka Informację zweryfikował: Jolanta Pelczarska-Mlak Data wytworzenia: 13.08.2020 r. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74/811 78 76 przetargi@ladek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 18

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.