Sprzedam działkę - RAWA MAZOWIECKA
CENA OFERTY - 82 625 zł
Cena za m² - 377,28 zł

Sprzedam Działkę
gmina Rawa Mazowiecka
powiat rawski
woj. łódzkie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 219 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


GG.I.6840.1.1-4.2020.MS O G Ł O S Z E N I E Z A R Z Ą D U P O W I A T U R A W S K I E GO o pierwszych ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej. Numer przetargu Numer działki wg EGiB Pow. w m2 Oznacz. księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/9 w działce nr 307/12 w zł (netto) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 307/18 219 LD1R/00042633/0 i LD1R/00042508/5 dla działki nr 307/12 Działki położone są w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Targowej naprzeciwko Bricomarche i Intermarche Do sprzedaży działki wymienione w kolumnie 2 tabeli (od nr 307/18 do nr 307/21), które sprzedawane są łącznie z udziałem 1/9 części w działce nr 307/12, stanowiącej dojazd i dojście do poszczególnych działek. Działka nr 307/12 biegnie przed frontami sprzedawanych działek a ulicą Targową, i jest funkcjonalnie z nimi związana, pełniąc funkcję manewrowo-parkingową dla obsługi nieruchomości usługowo-handlowych. Sprzedawane działki stanowią zwarty kompleks do intensywnej, zwartej, szeregowej zabudowy i położone są w tzw. pośredniej bliskiej strefie zabudowy miasta powiatowego. Dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej istnieje w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, które to urządzenia są dostępne w gruncie działki 307/12. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka: 4.415. U – teren zabudowy usługowej. Sposób zagospodarowania nieruchomości : zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 82.625 2 307/19 218 82.425 3 307/20 216 82.025 4 307/21 300 99.225 Działka nr 307/12, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1R/42508/5 obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami przesyłu ustanowionymi na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie i Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej . 1. Przetargi, na każdą działkę odrębny, odbędą się w dniu 30.07.2020r. (czwartek) w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Pl.Wolności 1, sala 112 (na piętrze): 1) na działkę nr 307/18 o godzinie 10:00; 2) na działkę nr 307/19 o godzinie 10:30; 3) na działkę nr 307/20 o godzinie 11:00; 4) na działkę nr 307/21 o godzinie 11:30. 2. Wadium (w pieniądzu w walucie polskiej) wnieść należy do każdego przetargu osobno (dla każdej działki) w kwocie: 1) na działkę nr 307/18 - 8.263 zł; 2) na działkę nr 307/19 - 8.243 zł; 3) na działkę nr 307/20 – 8.203 zł; 4) na działkę nr 307/21 – 9.923 zł; przelewem z rachunku uczestnika na konto Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr rachunku 05 9291 0001 0056 5958 2000 0030 w terminie do 24.07.2020r. (piątek), z dopiskiem w tytule przelewu ”przetarg na działkę numer …”. Jeżeli uczestnik zainteresowany jest dwoma, trzema lub wszystkimi działkami musi wpłacić wadium osobno na każdą działkę i przystąpić do każdego przetargu osobno. 3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. 5. Cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w wyniku przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 8. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosły wadium. 10. Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości i innych, niżej wymienionych dokumentów. 11. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia na piśmie o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 12. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - przedsiębiorcy lub osoby prawnej – wymagane będzie przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania uczestnika przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, wymagane będzie przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 13. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – wymagane będzie okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 14. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. 15. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia zamknięcia przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Rawskiego. 16. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. 17. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości: a) na stronie internetowej powiatu rawskiego www.powiatrawski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej; c) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, d) publikując w prasie o zasięgu ogólnopolskim Monitorurzędowy.pl. 18. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można w pokoju nr 4 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1; lub pod nr telefonu 46 814-27-45 wew. 19 lub 18. STAROSTA Józef Matysiak WICESTAROSTA Jacek Otulak Kontakt: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej tel: 46 814-27-45 wew. 19 lub 18 starostwo@powiatrawski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 47

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.