Sprzedam działkę - RUCIANE-NIDA
CENA OFERTY - 55 000 zł
Cena za m² - 68,32 zł

Sprzedam Działkę
gmina Ruciane-Nida
powiat piski
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 805 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Ruciane -Nida, 15.07.2020 r. IGK.6840.9.2019 IGK.6840.10.2019 Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida ogłasza V publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane - Nida, nieruchomości gruntowe ujawnione w KW OL1P/00012959/8, niżej wymienione: 1) działki ozn. nr geod. 414/5, o pow. 805 m2, poł. w Rucianem-Nidzie, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, cena wywoławcza netto 55 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł; 2) działka ozn. nr geod. 414/3, o pow. 679 m2, poł. w Rucianem-Nidzie, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, cena wywoławcza netto 47 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł; V publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 20 sierpnia 2020 roku, o godzinie 10:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4. 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej. 3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. 4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń. 5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej. 6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz www.monitorurzedowy.pl. 9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, pokój nr 21, tel. 0/87/4254438. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida tel: 0/87/4254438 umig@ruciane-nida.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 32

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.