Sprzedam działkę - RUKŁAWKI
CENA OFERTY - 200 000 zł
Cena za m² - 97,18 zł

Sprzedam Działkę
gmina Biskupiec
powiat olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 058 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec. 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości Księga wieczysta nr OL1B/00018302/6, działka nr 329 o powierzchni 0,2058 ha, położona w Rukławkach (obręb 17 Rukławki) 2. Forma zbycia Sprzedaż 3. Przeznaczenie Tereny usług turystycznych, oznaczone symbolem UT. 3. Cena wywoławcza 200 000 zł Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% 4. Termin i miejsce przetargu 30 lipca 2020 roku, godz. 10:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul.Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16 (I piętro, sala konferencyjna) 5. Wysokość wadium 40 000 zł 6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: tel. 897150144 Pełny tekst ogłoszenia o przetargu Burmistrz Biskupca ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, położonej w Rukławkach gm.Biskupiec (obręb 17 Rukławki), w pobliżu jeziora Dadaj, bezpośrednio przy drodze do plaży miejskiej (w odległości ok. 200 m od plaży), oznaczonej jako działka nr 329 o powierzchni 0,2058 ha (w części porośnięta samosiewem drzew; oznaczenie wg użytków i klasy gruntów: ŁIV), objętej księgą wieczystą nr OL1B/00018302/6 Cena wywoławcza 200 000 zł Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl. Wg tych danych, przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Słoneczny Brzeg” w obrębie Rukławki w gminie Biskupiec, zatwierdzoną Uchwałą Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 6 czerwca 2018 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.07.2018 r., poz. 3140), nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UT i przeznaczonym na tereny zabudowy usług turystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Referacie Architektury Urzędu, pod numerem telefonu 897150115. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nieujawnione na mapie), kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Sieć kanalizacji sanitarnej, przebiegająca przez nieruchomość, stanowi własność Gminy Biskupiec. Nabywca jest zobowiązany, przy zawieraniu umowy notarialnej, do obciążenia nabywanej nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Biskupiec i każdoczesnego przyszłego właściciela tej sieci, polegającą na prawie swobodnego dostępu do niej, celem wykonania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych. Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16). W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 24 lipca 2020 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 00005902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 24 lipca 2020 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Pierwszy przetarg odbył się 25.02.2020 r. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Biskupcu, spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną, proszę osoby zainteresowane przybyciem na przetarg o potwierdzenie tego telefonicznie, do godz. 9:30 w dniu przetargu, pod nr tel. 897150144. Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, pod podanym wyżej numerem telefonu. Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 25

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.