Sprzedam działkę - SANDOMIERZ
CENA OFERTY - 250 000 zł
Cena za m² - 51,64 zł

Sprzedam Działkę
gmina Sandomierz
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 841 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice, oznaczonej nr ewid. 1611/7 o pow. 0,4841 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00080214/0 Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – teren oznaczony symbolem 41U –jako tereny zabudowy usług ogólnomiejskich, funkcja dominująca: usługi komercyjne, funkcja uzupełniająca: usługi publiczne, dopuszczalna zabudowana mieszkaniowa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Minimalne postąpienie – 1% Wadium w pieniądzu w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) płatne najpóźniej do dnia 09.10.2020r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr: 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 15.06.2020r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące w/w nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 30.07.2020r. i zakończył wynikiem negatywnym. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności. Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący. Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu www.sandomierz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sandomierz.pl Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/, www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, edyta.duma@um.sandomierz.pl Z up. Burmistrza mgr Paweł Niedźwiedź ZASTĘPCA BURMISTRZA Kontakt: Urząd Miasta Sandomierz tel: 15 8154145 barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 58

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.