Sprzedam działkę - SANDOMIERZ
CENA OFERTY - 62 300 zł
Cena za m² - 89,90 zł

Sprzedam Działkę
gmina Sandomierz
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 693 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2. 1. dz. nr 1027/12 o pow. 0,0693 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62.300,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 6.500,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.09.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/12” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3. 2. dz. nr 1027/13 o pow. 0,0555 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.900,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 18.09.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/13” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 21.07.2020r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kruków” podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury. Do działek: 1027/12, 1027/13 będzie ustanowiona służebność drogowa przez działkę nr 1027/9. Przez działkę 1027/13 przebiega kanalizacja deszczowa Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności. Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący. Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu www.sandomierz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sandomierz.pl Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/, e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, edyta.duma@um.sandomierz.pl, Kontakt: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu tel: 15 644-10-10 wew. 313 starosta@powiat.sandomierz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 18

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.