Sprzedam działkę - STASZÓW
CENA OFERTY - 48 300 zł
Cena za m² - 175,64 zł

Sprzedam Działkę
gmina Staszów
powiat staszowski
woj. świętokrzyskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 275 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1A/00005456/2 na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą ogrodzenia usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości. 1. Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie, przy ul. Piłsudskiego 7, sala konferencyjna pokój A 219, I piętro, 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Staszowie przy ul. Kolejowej, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha; dla działek w ewidencji gruntów wpisano następujące użytki: B - tereny mieszkaniowe. Nieruchomość zagospodarowana poprzez usytuowanie stacji gazowej zasilającej sieć niskiego ciśnienia wschodniej części miasta Staszów. Stacja gazowa nie jest częścią składową gruntu (własność przedsiębiorstwa przesyłowego). Częścią składową gruntu jest stalowe ogrodzenie stacji, na słupkach z rur stalowych, na fundamencie i cokole betonowym, które podlega sprzedaży. Nieodpłatna służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 5914/2, 5917/109, 5917/110 polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 5917/111 o szer. 4 m. ujawniona w dziale I - SP księdze wieczystej nr KI1A/00005456/2. 3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie oznaczonym na planszy graficznej planu symbolem: 1 EG - „Wyznacza się obszar o symbolu 1EG, którego przeznaczeniem są urządzenia gazownictwa, istniejąca stacja do zachowania, obsługa techniczna z ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem. 1 KPj”, 4. Cel użytkowania wieczystego: utrzymywanie urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji gazów, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń (cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 5. Cena wywoławcza wynosi: Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48 300,00 zł netto (słownie zł.: czterdzieści osiem tysięcy trzysta 00/100), w tym: cena gruntu - 24 000,00 zł. cena ogrodzenia - 24 300,00 zł. wadium wynosi - 4 000,00 zł. (słownie zł.: cztery tysiące 00/100). 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium w wysokości 4 000,00 zł. w terminie do dnia 2 września 2020 roku na konto Starostwa Powiatowego w Staszowie Nr 28 9431 0005 2001 0021 8199 0008 Bank Spółdzielczy w Staszowie. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Staszowie. 7. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Nie dopuszcza się wniesienia wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych. 8. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i wynoszą: - pierwsza opłata – 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%), - opłaty roczne – 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). - sprzedaż ogrodzenia zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT. Cena sprzedaży ogrodzenia oraz pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Staszowie. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. 9. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach Starostwa Powiatowego w Staszowie i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie do dnia przetargu, publikację na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Staszowie i w Biuletynie Informacji Publicznej. 10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój nr A27 lub pod numerem tel. (015) 866-50-43 w godzinach pracy urzędu. Pełna treść ogłoszenia o przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3585 Regulamin: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3586 Oświadczenie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3587 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3588 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Staszowie tel: (015) 866-50-43 powiat@staszowski.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 31

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.