Sprzedam działkę - Strzebiń,
CENA OFERTY - 65 000 zł
Cena za m² - 75,14 zł

Sprzedam Działkę
gmina Koszęcin
powiat lubliniecki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 865 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na sprzedaż działka budowlana w miejscowości Strzebiń, powiat lubliniecki. Działka o powierzchni 865m2, o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 22m x 38 metrów . Media: działka ma dostęp do kanalizacji i wodociągu miejskiego. Prąd znajduje się na działkach obok, koszt przyłącza zależy od mocy przyłącza. Numer działki: 789. Nieruchomość oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska a w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość adaptacji, modernizacji i rozbudowy, dla których ustala się: 1) zasady zabudowy i kształtowania ładu przestrzennego i ochrony środowiska: a) powierzchnia zabudowy działki jednorodzinnej pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500 m 2 , szerokość min. 15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m2 i 10 m szerokości, b) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50 % pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, minimalna pow. biologicznie czynna- 50 %, c) wysokość zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze mieszkalne, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5, d) poziom posadowienia parteru maks. 100 cm nad poziomem terenu, e) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35-45 z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi, z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnianych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorach czerwonym lub brązowym, f) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od ul. Lublinieckiej- od 6 m do 14 m, od ul. Dębowej i 1 Maja 4- 6 m, od ul. Kosmonautów- 5 m, wg rysunku planu i od planowanych dróg dojazdowych KDd- 4- 5 m, od ulic wewnętrznych, ciągów pieszo- jezdnych- 4 m, g) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, h) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, i) tereny w pasie o szerokości 4 m, przez które przebiega istniejąca sieć wodociągu wiejskiego na zapleczu zabudowy ul. 1 Maja jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniana w razie awarii, j) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów, wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min. 2 stanowisk w obrębie działki od strony drogi publicznej, k) poziom hałasu nie może przekraczać wartości progowych, z uwagi na możliwość czasowych zagrożeń, należy od ulicy Lublinieckiej wprowadzić zieleń izolacyjną i odpowiednio zabezpieczyć budynki mieszkalne, 2) zasady modernizacji, rozbudowy układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej: a) obsługa komunikacyjna od strony ul. Lublinieckiej- drogi wojewódzkiej kl. G nr 906, drogi powiatowej nr 08691- ul. 1 Maja i Dębowej, drogi gminnej lokalnej- ul. Kosmonautów oraz planowanych dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu KDd, ulic wewnętrznych, ciągów pieszo- jezdnych oznaczonych symbolem KDw. Drogi stanowią przestrzeń publiczną, oprócz dróg wewnętrznych, b) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu wiejskiego, dla nowo wydzielanych terenów dopuszcza się, do czasu rozbudowy sieci wodociągowej, przejściowe korzystanie ze studni kopanych, pod warunkiem zachowania wymaganych odległości od zbiorników na ścieki, c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w istniejących i planowanych ulicach lub po terenie własnej działki, d) odprowadzenie ścieków bytowych- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie bezodpływowych, szczelnych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków o pojemności nie mniejszej niż 14 dniowe potrzeby z wywozem na najbliższą oczyszczalnię ścieków, e) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę sieci napowietrznych lub kablowych zgodnie z koncepcją zasilania, uzgodnioną z zakładem energetycznym, f) zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidualnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, g) wywóz odpadów stałych na składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska. Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 15

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting