Sprzedam działkę - ŚWIERCZÓW
CENA OFERTY - 311 300 zł
Cena za m² - 5,31 zł

Sprzedam Działkę
gmina Świerczów
powiat namysłowski
woj. opolskie
Dodano 15 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 58 601 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Opali sygn. akt V GUp 20/18 of -sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki, 1. Prawo własności nieruchomość objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00054025/4 stanowiącej nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną w Świerczowie, o powierzchni 5,8601 ha, na którą składają się wyszczególnione niżej działki, tworzące wspólnie jeden kompleks gruntów z karty mapy 1, obręb Świerczów: b) Działka nr 241, o powierzchni 1,2700 ha, w skład, której wchodzą użytki gruntowe oznaczone, jako grunty o powierzchni 0,1900 ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i grunty rolne o powierzchni 1,0800 ha. Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 86000,00 zł. c) Działka nr 242, o powierzchni 2,1600 ha, stanowiąca tereny użytków rolnych. Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 84.700,00 zł. d) Działka nr 244/1 o powierzchni 0,6200 ha, w skład, której wchodzą w części o powierzchni około 0,5300 ha użytki rolne, w części o powierzchni około 0,0900 ha jest położona w terenie zabudowy mieszkaniowej. Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania – 37.200,00 zł. e) Działka nr 244/3, o powierzchni 1,8101 ha, w części o powierzchni około 1,6400 ha jest usytuowana w terenie użytków rolnych i w części o powierzchni około 0,1701 ha jest położona w terenie zabudowy mieszkaniowej. Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 103.400,00 zł. Oszacowanie całkowitej wartości nieruchomości - OP1O/00054025/4 wynosi 311 300 zł,- 2. Prawo własności nieruchomość objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00077584/7 w granicach działki nr 243, o pow.0,3600 ha z karty mapy 1, obręb Świerczów, zabudowanej domem jednorodzinnym, położoną przy ul. Brzeskiej 2j w Świerczowie. Budynek posadowiony na betonowych ławach fundamentowych. Konstrukcja ścian drewniana – bale drewniane, mocowane na wręb i dodatkowo skręcane. Oszacowanie działki nr 243 o powierzchni 0,3600 ha, zabudowanej domem o powierzchni użytkowej około 167 m2, wynosi 441 700 zł,- 3. Udział 1/2 w nieruchomość objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00053554/4 stanowiącej grunty orne niezabudowane, położone w Goli, w gminie Świerczów, o powierzchni 1,0900 ha, na którą składa się jedna działka, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 147, z karty mapy 1, obręb Gola, w skład, której wchodzą grunty orne. Wartość oszacowania całej działki wynosi: 42 700 zł. Udział ½ Krzysztof Opala wynosi - 21 350 zł. Udział ½ Marty Opali za cenę 21 350 zł oferowany do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym V GUp 21/18 zostanie sprzedany tej samej osobie, która nabędzie udział w obu postępowaniach upadłościowych. Osoba ta nabędzie całą nieruchomość objętą księgą wieczystą OPIU/00053554/4,- 4. Udział ¼ w nieruchomość objętej księgą wieczystą nr OP1U/00062832/3 obejmuje nieruchomość gruntową zabudowaną , położoną w Goli, w gminie Świerczów, o powierzchni 0,4000 ha, którą tworzy działka nr 148/1, z karty mapy 1, obręb Gola. Na działce nr 148/1 usytuowany jest budynek gospodarczy, budynek nie jest ujęty w zapisach księgi wieczystej i w ewidencji budynków o powierzchni zabudowy około 470 m2, o funkcji warsztatowo – magazynowej. Oszacowanie całej nieruchomości OP1U/00062832/3 wynosi 212 400 zł. Udział ¼ Krzysztof Opala wynosi – 53 100 zł. Udział ¼ Marty Opali za cenę 53 100 zł oferowany do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym V GUp 21/18 zostanie sprzedany tej samej osobie, która nabędzie udział w obu postępowaniach upadłościowych. Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą ceny oszacowania należy składać do dnia 14 października 2020r. do godziny 12.00 Na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości Sygn. akt. V GUp 20/18 of nie otwierać – oferta. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata wadium na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku ; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 20/18 of” . Wadium uważa się za skutecznie wpłacone, gdy uznanie rachunku bankowego Masy Upadłości nastąpi najpóźniej 13 października 2020r. 1. Wadium winno być wpłacone: Dla nieruchomości 1) kwota wadium wynosi 31130 zł. Dla nieruchomości 2) kwota wadium wynosi 44170 zł. Dla nieruchomości 3) kwota wadium wynosi 2135 zł. Dla nieruchomości 4) kwota wadium wynosi 5310 zł Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy oraz inne informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-15 pod. nr telefony +48 609319724,- Kontakt: Syndyk B. Kościółek tel: 609319724 biuro@monitorurzedowy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 19

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.