Sprzedam działkę - ŚWIĘTOCHŁOWICE
CENA OFERTY - 2 190 000 zł
Cena za m² - 90,85 zł

Sprzedam Działkę
gmina Świętochłowice
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 24 105 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Świętochłowice, 5 sierpnia 2020 r. MK.6840.68.2020.GH Na podstawie § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 6724), Zarządzenia Nr 507/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Świętochłowicach w rejonie ul. Śląskiej 58, ul. Ceramicznej 1 i ul. Zielonej 4 Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 1. Położonej w Świętochłowicach w rejonie ul. Śląskiej 58, ul. Ceramicznej 1 i ul. Zielonej 4 będącej własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4272/2 o powierzchni 24 105 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00012432/8 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. W dziale III wpisane ograniczone prawo rzeczowe – niezwiązane z przedmiotową nieruchomością „nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 4070 pasem o szerokości 5 metrów biegnącym do ulicy Ceramicznej, zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego Aktu notarialnego – kolorem zielonym – na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki gruntu 4072 objętej księgą wieczystą KA1C/00044410/1”. Dział IV w/w księgi wolny jest od wpisów. 2. Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Śląskiej 58, ul. Ceramicznej 1 i ul. Zielonej 4 w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Zgoda. Niezabudowana, niezagospodarowania, o zmiennym ukształtowaniu powierzchni. Zadrzewiona, zakrzaczona, porośnięta samosiejkami. Położona w sąsiedztwie terenów usług, zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych. Lokalizacja nieruchomości - przeciętna. Położona w sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, terenów produkcyjnych – usługowo – wytwórczych oraz zabudowy mieszkaniowej. Uzbrojenie niepełnie, przyłącza możliwe do realizacji w północno-wschodniej granicy nieruchomości tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Dostępność komunikacyjna przeciętna. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zielonej, skomunikowanej z ul. Śląską. Średnie oddalenie od przystanków komunikacji publicznej. Skomunikowanie z DTŚ w większej odległości. Nieruchomość o kształcie nieforemnym i konfiguracji zmiennej. 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem Z2.4 U – tereny zabudowy usługowej i Z2.1 UP – tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych. 4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości: 2.190.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy). Do w/w ceny będzie doliczony podatek VAT. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 6. Wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO Bank Polski nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 2 października 2020 r. z dopiskiem „MK/2020/wadium do przetargu ul. Śląska”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. 10. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej: 1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści: - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”, - „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”, - „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt oraz nie będę wnosiło roszczeń z tego tytułu wobec Miasta”. 2) Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 11. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). 12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 15. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzone przez PKO Bank Polski nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545, na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej. 16. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. 17. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona na piśmie. 18. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 19. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. 20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-930. 21. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu z uzasadnionej przyczyny. Z up. Prezydenta Miasta Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta /-/ Sławomir Pośpiech Kontakt: Urząd Miasta Świętochłowice tel: 32 3491-930 um@swietochlowice.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 49

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.