Sprzedam działkę - SZCZECIN
CENA OFERTY - 2 200 000 zł
Cena za m² - 909,47 zł

Sprzedam Działkę
gmina Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 419 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin Lp: 1. Adres (ulica): rejon ulicy Hubala Nr działki: 12/131, 12/139 Obręb: 2074 (Pogodno 74) księga wieczysta: SZ1S/00242839/0 Pow. w m²: 808 1611 -------- Łącznie: 2419 Przeznaczenie nieruchomości: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczaniem lokalizacji usług wbudowanych w partery budynków wielorodzinnych ---------------------------------- Sposób zagospodarowania: Zgodnie z przeznaczeniem Cena wywoławcza netto (zł): 2 200 000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) Wadium (zł): 220 000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.09.2020 r., O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4). Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) Cena sprzedaży nieruchomości (brutto) płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu) oraz dane podmiotu w imieniu którego wadium jest wpłacane (imię, nazwisko, numer PESEL lub numer NIP) Termin wniesienia wadium upływa w dniu 02.09.2020 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Taczaka” uchwalonym Uchwałą Nr XXX/803/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.05.2017 r. i leży w terenie elementarnym o symbolu Z.P.6011.MW,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w partery budynków wielorodzinnych. Dopuszcza się lokalizacje lokali handlowych o powierzchni sprzedaży do 100m². Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Nieruchomość gruntowa posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Hubala. 3. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina do roku 2023 nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej na tym terenie. 4. Przez teren nieruchomości gruntowej nie przechodzi sieć gazowa należąca do PSG Sp. z o. o. Najbliższa sieć gazowa będąca własnością spółki ułożona jest w ul. Hubala. 5. Przez teren nieruchomości gruntowej przebiega sieć wodociągowa Ø 110 PE wraz z czynnymi przyłączami Ø 110 PVC zasilającymi posesje przy ul. Kutrzeby 8 A. Aktem notarialnym Rep. A Nr 1845/2019 na rzecz ZWiK Sp. z o. o. została ustanowiona służebność przesyłu. Istnieje możliwość podłączenia przyszłych inwestycji zlokalizowanej na przedmiotowym terenie do sieci wodociągowej w ul. Hubala i w ul. Kleeberga. 6. Przez teren działki gruntu nr 12/131 przebiega czynna sieć ciepłownicza w technologii rur kanałowych 2xDn200mm należąca do SEC Sp. z o. o. Aktem notarialnym Rep. A nr 2052/2019 na rzecz SEC Sp. z o. o. została ustanowiona służebność przesyłu. 7. Przez teren nieruchomości przechodzi linia kablowa SN-15 kV stanowiąca własność spółki ENEA Operator sp. z o. o. 8. Przez teren nieruchomości gruntowej przebiegają wewnętrzne linie zasilające nie stanowiące własności ENEA Operator sp. z o. o. 9. W granicach nieruchomości gruntowej znajduje się kanalizacja deszczowa obsługująca przedmiotowy teren wraz z terenem działki gruntu nr 12/140 z obr. 2074 (Pogodno 74) Wody deszczowe odprowadzane są do kanalizacji usytuowanej w ulicy Hubala. W przypadku nowego zagospodarowania nieruchomości inwestycyjnej kanalizacja będzie mogła zostać poddana przebudowie w taki sposób by nie zakłócić układu odprowadzania wód deszczowych z terenu dz. nr 12/140 z obr. 2074 (Pogodno 74). 10. Działka inwestycyjna objęta jest strefą ochronną ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” (Rozporządzenie Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28.10.2004 r. zmienione Rozporządzeniem Nr 11/2005 z dnia 03.10.2005 i Rozporządzeniem Nr 3/2013 z dnia 11.07.2013 r.). 11. Nabywca nieruchomości gruntowej: 1) zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do ewentualnych sieci przebiegających przez działki w celu ich remontów, modernizacji, usuwania awarii, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci, 2) niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt, 3) przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników 4) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 12. Teren nieruchomości porasta nieliczny drzewostan nie przedstawiający większych walorów estetycznych. W przypadku projektowanej zmiany zagospodarowania terenu, będzie mógł zostać usunięty po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Ewentualne koszty związane z wycinką ponosi inwestor. 13. Działka inwestycyjna nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla niej decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 14. Nieruchomość gruntowa nie leży w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 15. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 16. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt. 17. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91-42-45-768, www.bip.um.szczecin.pl www.szczecin.pl miastooferuje.szczecin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Marzena K. tel: 91 42 45 768 mkarpik@um.szczecin.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 39

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.