Sprzedam działkę - TOPOLA
CENA OFERTY - 2 162 187 zł
Cena za m² - 55,68 zł

Sprzedam Działkę
gmina Środa Wielkopolska
powiat średzki
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 38 832 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości dłużnika Krzysztofa Haniewicza prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą PW Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej z siedziba w Środzie Wlkp. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa i zaprasza do składania ofert Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. prowadzonego pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej z/s w Środzie Wlkp., z wyłączeniem: wierzytelności upadłego, środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnic przedsiębiorstwa, dokumentacji księgowej, finansowej i handlowej koniecznej do prowadzenia postępowania upadłościowego, podlegającej archiwizacji oraz nazwy przedsiębiorstwa w zakresie wchodzącego do niego imienia i nazwiska upadłego, za cenę nie niższą niż 90% ceny oszacowania tj. za cenę 2 162 187,00 zł. Przedmiot sprzedaży obejmuje m.in. 1 - nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę 3/13, o obszarze 18 922,0 m2., położona w miejscowości Topola, gmina Środa Wlkp., zapisaną w KW nr PO1D/00046074/5, zabudowana budynkiem ,,starej obory” o pow. 1029m², halą magazynową o pow. 432m², budynkiem biurowo-socjalnym złożonym z trzech segmentów o pow. łącznej 271m². W stosunku do budynku ,,starej obory” została wydana decyzja nr PINB.406/1.2018 nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych, a w stosunku do budynku biurowo socjalnego została wydana decyzja nr PINB 406.31.2017 nakazująca rozbiórkę segmentu nr III o pow. 123.24m². 2 - nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę 3/7, o obszarze 17 850,0m2., położona w miejscowości Topola, gmina Środa Wlkp., zapisaną w KW nr PO1D/00046074/5, zabudowana budynkiem magazynowym o pow. 115m². 3 - nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 188,0 m2, stanowiąca działkę 66/4, o obszarze 1 245,0 m2 położona w miejscowości Ruszkowo nr 20 A, zapisaną w KW nr PO1D/00006297/2, 4 - nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 173,8 m2 + garaż 25,4 m2, położona w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Bławatkowej 7, stanowiąca działkę 20/4, o obszarze 815,0 m2, zapisana w KW nr PO1D/00040106/7, 5. ruchomości stanowiące własność upadłego. Oferty zgodne z warunkami opisanymi w Regulaminie przetargu, należy składać w formie pisemnej, w zapieczętowanych, nieprzezroczystych kopertach z adnotacją ”Oferta przetargowa na zakup przedsiębiorstwa: PW Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XI GUp 8/16) – nie otwierać” w terminie do dn. 24.07.2020r., do godz. 11.00 w Biurze Syndyka ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań. Z regulaminem przetargu oraz operatem z oszacowania przedsiębiorstwa upadłego, można zapoznać się w Kancelarii Syndyka, ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań, w godz. 10.00-14.00. we wtorki i czwartki. Szczegółowych informacji o przetargu udziela syndyk pod nr tel.: 602 751 801, Oferty złożone niezgodnie z Regulaminem przetargu nie będą rozpatrywane. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 216 000,00zł (dwieście szesnaście tysięcy 00/100) na rachunek bankowy upadłego: PL 44 2490 0005 0000 4500 9893 2311 w terminie do dnia 24,07.2020r.,do godz. 11.00. Otwarcie i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 24.07.2020 r. o godz. 11.30, w Kancelarii Syndyka. Rozpoznanie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 28.07.2020. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu nie później niż do dnia złożenia pierwszej oferty, a także prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Krzysztof Gnatowski tel: 602 751 801 k-gnatowski@wp.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 37

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.