Sprzedam działkę - TWARDOGÓRA
CENA OFERTY - 213 317 zł
Cena za m² - 10,66 zł

Sprzedam Działkę
gmina Twardogóra
powiat olesnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 20 004 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Oleśnica, dnia 2020-04-29 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr V w Oleśnicy Grzegorz Obrzud 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 12 tel: 71 396 72 30, e-mail: kancelaria@komornik-olesnica.pl Sygn.akt KM 238/19, KM 377/19, KM 892/19 OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2020-07-01 r. o godz. 13:00 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA Nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w granicach działek 23 - 0,1461ha, 33 - 0,0300ha, 34 - 0,5629ha,36 - 0,3433ha,38 - 0,2519ha,40 - 0,4906ha,42 - 0,1756ha w Twardogórze w okolicach ul. Wrocławskiej, gmina Twardogóra, powiat Oleśnica, województwo dolnośląskie o łącznej powierzchni 2,0004ha. Tylko działka 33 posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Dostęp do drogi dla działek 40,23,38 możliwy jest poprzez działkę 33. Również tylko działka 33 posiada bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia terenu. Działki 33,23 posiadają nieregularny kształt uniemożliwiający swobodną zabudowę. Jedynie działka 40 posiada możliwości zabudowy. Działka 40 posiada korzystniejszy kształt. Teren tych działek płaski, zachwaszczony, porośnięty roślinnością dziką. Brak nasadzeń ozdobnych. Działki nie są ogrodzone. Działki 34,36,38,42 porośnięte są drzewostanem. Działki nieogrodzone, teren o dużym spadku co znacznie utrudnia poruszanie się po działce. Dla działek został sporządzeny uproszczony planu urządzenia lasu. Z wyjątkiem działki nr 33, działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi. Działki: 40, 23, 38 graniczą ze sobą istnieje więc możliwość ustanowienia służebności przejazdu. Działki 42, 34,36 nie posiadają drogi dojazdowej, brak ustanowionej służebności przejazdu. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest MNu oraz ZL Działka jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem w MPZP. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą WR1E/00015774/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi własność:. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 284 423,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 213 317,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28 442,30 zł najpóźniej do dnia 2020-06-30 r. w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna III Oddział we Wrocławiu, nr rachunku: 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308. Nieruchomość można oglądać w dniu 2020-06-24 r. od godz. 11:00 - 11:10 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi zostać określona czynność, do której pełnomocnik został umocowany (tzn. udział w konkretnym przetargu, wskazanie konkretnej nieruchomości, na czyją rzecz nieruchomość ma zostać nabyta). Komornik Sądowy Grzegorz Obrzud Kontakt: Komornik Sądowy Grzegorz Obrzud tel: 71 396 72 30 kancelaria@komornik-olesnica.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.