Sprzedam działkę - Ujazd,
CENA OFERTY - 106 601 zł
Cena za m² - 1,00 zł

W tym składniki majątku:

ogrodzeni
Sprzedam Działkę
gmina Ujazd
powiat strzelecki
woj. opolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 106 601 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Obiekty inżynierii

Ogrodzenie
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Działka nr 350, Cena 65zł/m2/netto x 106 601 m2 = 6 929 000,00zł/netto TEREN INWESTYCYJNY Idealna infrastruktura, optymalny dostęp do terenów w bezpośrednim sąsiedztwie, autostrada A4, trzy porty lotnicze. W pobliżu dostępny także port śródlądowy i stacje towarowe PKP. W promieniu 135km, w tym rejon Śląski liczy około siedmiu milionów mieszkańców. Teren  w pełni uzbrojone (drogi asfaltowe, bezpośrednie połączenie z A4, stacja trafo, 110 kV, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, światłowód). Zastosowanie strukturalne tj. produkcja (PP), handel, logistyka (PS), serwis samochodowy (KS) i usługi (U) są dopuszczalne do wszystkich działek. Wysokość budynków możliwa do 18 metrów. Dodatkowo teren ten wymaga 20% obszaru kompensacji ( zieleni). Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego jak i dodatkowe badania gruntu mogą być udostępnione zainteresowanemu.  Właściwości gleby: gleby klasy 3-6 Poziom wód gruntowych: bardzo niski Ryzyko powodziowe: nie Ograniczenia ekologiczne: żadne Maksymalna wysokość budynków: 18 metrów Powierzchnie działki 106 601m2 Cena 65zł/m2/netto BIURO BROKER HOUSE NIERUCHOMOŚCI, SPRZEDAŻ, WYNAJEM DOMY, MIESZKANIA, POWIERZCHNIE KOMERCYJNE OPOLE, WOJ. OPOLSKIE--- POŚREDNICTWO KREDYTOWE---ul. Sempołowskiej 1, Opole --- Kontakt: Dariusz Kowol, pod nadzorem licencji nr 11486, tel. 500-233-344, 77/ 441 27 22, dariusz.kowol@brokerhouse.pl, pozostałe oferty na www.brokerhouse.pl  UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM BROKER HOUSE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY BEZPŁATNIE SPRAWDZI TWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ ORAZ PORÓWNA OFERTĘ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W BANKACH  13Rozdział 3 USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK TERENOWYCH Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem PP,PS,KS,U przeznaczenie podstawowe dla funkcji przemysłowej, produkcyjnej, wytwórczej i przetwórczej, składowo-magazynowej i usług technicznych, funkcji służących obsłudze komunikacji samochodowej takich jak bazy logistyczne, zajezdnie samochodów osobowych i ciężarowych, stacje obsługi samochodów, warsztaty napraw, myjnie i stacje paliw oraz funkcji usług publicznych i komercyjnych z wyłączeniem usług chronionych, wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią. 1.1. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych do 2000 m2 powierzchni sprzedaży; 1.2. Dopuszcza się przeznaczenie części budynku na mieszkania towarzyszące w rozumieniu zapisów 6 ust.6 , dla których nie wymaga się uwzględnienia standardów ochrony środowiska właściwych dla terenów o funkcji mieszkaniowej; Jeżeli na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w tych budynkach, zgodnie z przepisami odrębnymi. 1.3. Dopuszcza się lokalizację zapleczy administracyjno-technicznych lub socjalnych, zakładów rzemieślniczych, zieleni urządzonej, zbiorników wodnych związanych z ochroną przeciwpożarową; 1.4. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz stacji transformatorowych jako funkcji towarzyszącej. 2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu : 2.1. minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni nieruchomości; 2.2. maksymalna wysokość budynków do 18 metrów włącznie, nad poziomem terenu. 2.3. W zagospodarowaniu nieruchomości należy zapewnić stosowną do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów pracowników oraz użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również dla osób niepełnosprawnych, lecz nie mniej niż : a) 2 stanowiska / na 10 stanowisk pracy b) 3 stanowiska / na 10 miejsc konsumpcyjnych c) 3 stanowiska / na 10 jednoczesnych użytkowników Dopuszcza się zmniejszenie powyższych wskaźników przy zapewnieniu transportu zbiorowego. 3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska: 3.1. Nakaz gospodarczego zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych; 3.2. Zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w ilości powyżej 1 tony rocznie wymaga powiadomienia burmistrza miasta o sposobie ich zagospodarowania w terminie nie krótszym niż dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstanie; 3.3. Zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń dla składowania i utylizacji odpadów; 3.4. Nakazuje się pełne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych i manewrowych oraz innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi i zabezpieczenie przed spływem zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych na tereny przyległe oraz wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przemysłowej zgodnie z zapisami 7 ust.2; 3.5. Nakazuje się wstępne podczyszczenie ścieków przemysłowych. 3.6. Przy realizacji stacji paliw należy zastosować przewidziane prawem rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizujące oddziaływanie obiektu na otoczenie, a w szczególności służące ochronie środowiska wodnego i powietrza. 3.7. Materiały sypkie należy gromadzić i przechowywać w sposób uniemożliwiający ich samoczynne rozprzestrzenianie się.Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. BIURO BROKER HOUSE NIERUCHOMOŚCI, SPRZEDAŻ, WYNAJEM DOMY, MIESZKANIA, POWIERZCHNIE KOMERCYJNE OPOLE, WOJ. OPOLSKIE--- POŚREDNICTWO KREDYTOWE---ul. Sempołowskiej 1, Opole. Kontakt: 77/ 441 27 22. UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM BROKER HOUSE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY BEZPŁATNIE SPRAWDZI TWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ ORAZ PORÓWNA OFERTĘ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W BANKACH.
Wyświetleń: 988763

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Dariusz
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Broker House Nieruchomości sc J.Kowol, D.Kowol