Sprzedam działkę - WOJNOWICE
CENA OFERTY - 31 744 zł
Cena za m² - 15,50 zł

Sprzedam Działkę
gmina Czernica
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 15 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 048 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


MTP.6840.11.1.2020.ER Czernica, dnia 29 września 2020 r. Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wojnowice. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 414/2 o powierzchni 0,2048 ha obręb Wojnowice Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00022549/4. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) brak wpisów. - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 744,00 PLN (netto) - wadium: 3 000,00 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 400,00 PLN Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w zachodniej części wsi Wojnowice, w odległości ok. 120 metrów od asfaltowej drogi z Wojnic do Jeszkowic. Działka położona jest przy ul. Głównej. Ma kształt wydłużonego pasa biegnącego równolegle do drogi. Około 40% powierzchni działki stanowi rów melioracyjny. Od zachodniej strony nieruchomości znajdują się działki zabudowane domami jednorodzinnymi. Od wschodniej znajdują się tereny niezabudowane przeznczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci uzbrojenia technicznego. Ze względu na brak sieci kanalizacyjnej i wodnej w bezpośrednim sąsiedztwie działki nie ma możliwości wykonania przyłączy. Na chwilę obecną konieczna jest rozbudowa sieci wodociągowej o ok. 42 mb. i sieci kanalizacji sanitarnej o ok. 155 mb. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 15 MU Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1500 ze zm.). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „przetarg działka 414/2 w Wojnowicach”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 4 listopada 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 539. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 502 735 539 czernica@iap.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 12

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.