Sprzedam działkę - WRZOSÓWKA
CENA OFERTY - 116 850 zł
Cena za m² - 29,05 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lądek-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 023 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju. Ogłoszenie nr IF.6840.36.2020.406 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 12 czerwca 2020 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wrzosówka dz. nr 54/37(AM-1) Burmistrz Lądka-Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaży niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój Lp. Położenie nieruchomości Nr działki Obręb Powierz-chnia Księga Wieczysta Opis nieruchomości Cena wywoławcza Wadium Przeznaczenie nieruchomości 1. WRZOSÓWKA 54/37 4023 m2 SW1K/000 92785/6 obręb Wrzosówka Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Wrzosówka oznaczona geodezyjnym numerem działki 54/37 (AM-1) o powierzchni 0,4023 ha (klasoużytek PsVI- 0,4023 ha) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00092785/6. Dojazd i dojście do działki drogami gruntowymi położonymi na działkach 25/1 i 54/12, przeznaczonymi w planie zagospodarowania jako KDL-02 oraz KDW-05. W sąsiedztwie działki od strony południowej znajduje się nieruchomość zabudowana o funkcji mieszkalnej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony. Działka o kształcie nieregularnym, średnio korzystnym dla zagospodarowania. Przy wschodniej granicy działki przebiega nasłupowa linia energetyczna. 116 850,00 złotych w tym 21 850,00 zł podatek VAT w wysokości 23 % 12 000,00 W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez radę Miejską Lądka-Zdroju uchwałą nr XLV/469/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Wrzosówka (Dz.U. z 2006 r. Nr 77 poz. 1242) nieruchomość o numerze działki 54/37 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN/U-9. Oznaczenie MN/U-9 - przeznaczenie: a) funkcja podstawowa- zabudowa mieszkaniową jednorodzinna, b) funkcja uzupełniająca-usługi związane z rekreacją i turystyką agroturystyka c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna- wolnostojąca, d) na jednej działce budowlanej można zlokalizować jeden budynek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiekty towarzyszące. Szczegółowy tekst planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/ Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 “Góry Złote”, na którym obowiązują zastrzeżenia i ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz w granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego w stosunku do którego obowiązują zapisy zawartej w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego Nr 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Podatek VAT: Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) i podlega opodatkowaniu stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy. Obciążenia Nieruchomość jest wolna od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Koszty i opłaty Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę. Uwagi: 1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Lądek- Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą. Procedura sprzedaży Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od 12 czerwca 2020 r. do 16 lipca 2020 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie codziennej www.monitorurzedowy.pl oraz zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ Dnia 16 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętrze o godz. 14:00 Cena wywoławcza: 116 850,00 zł brutto (sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym 23 % VAT Wadium: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100) Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1 170,00 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych 00/100) 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – działka nr 54/37 Wrzosówka, imię nazwisko/nazwa uczestnika przetargu”. 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek- Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.). 7. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. 11. Burmistrz Lądka- Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. 12. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 13. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. 74/811 78 76, przetargi@ladek.pl, W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści „Z upoważnienia Burmistrza Zastępca Burmistrza Lądka- Zdroju Alicja Piwowar – podpis nieczytelny” Informację wytworzył: Magdalena Suliga Data wytworzenia: 12.06.2020 r. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia nr IF.6840.36.2020.406 z dnia 12 czerwca 2020 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój WYCIĄG Z UCHWAŁY Nr XLV/469/06 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Wrzosówka 6. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: MN/U -8, MN/U- 9: Symbol terenu: MN/U-8 powierzchnia terenu [ha]: 0,6790 ha Symbol terenu: MN/U-9 powierzchnia terenu [ha]: 0,8540 ha 1) przeznaczenie terenu: a) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) funkcja uzupełniająca - usługi, agroturystyka; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, na jednej działce budowlanej można zlokalizować jeden budynek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiekty towarzyszące; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia § 5; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej teren położony w strefie K krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia § 6; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia § 7; 6) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, b)maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 50%, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 50%, d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, e) maksymalna ilość kondygnacji - 2 kondygnacje, w tym jedna w poddaszu użytkowym, f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej 10 m do kalenicy dachu; g) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej – 7 m do kalenicy dachu, h) maksymalna wysokość zabudowy garażowej – 5 m do kalenicy dachu, i) dachy na wszystkich budynkach – dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 400 do 500, przy czym obie połacie dachu muszą mięć jednakowy spadek, j) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub inne materiały naturalne np.: trzcina, wiór, gont z wykluczeniem blachodachówki, k) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach bieli, odcieniach żółci i szarości, kremowym, beżowym dopuszcza się elewacje drewniane, klinkierowe, kamienne, l) w obrębie jednej działki budowlanej wszystkie budynki muszą posiadać jednakowe wykończenie dachu i elewacji zewnętrznej, m) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych teren położony w granicach terenu i obszaru górniczego złóż wód leczniczych, obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1500 m2, b) wskazuje się podział na działki zgodny z rysunkiem planu; 9) zasady obsługi w zakresie komunikacji a) warunki komunikacyjne ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi wewnętrznej (KDW -05) oraz ciągów pieszo-jezdnych (KPJ- 07, KPJ-10), b) warunki parkingowe: ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; ustala się dodatkowo minimum jedno miejsce parkingowe na jeden obiekt usługowy; 10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej a) gospodarka ściekowa : odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w granicach działek budowlanych, b) zaopatrzenie w wodę: pobór wody z indywidualnych lub grupowych ujęć wody lub wodociągu wiejskiego, zachowuje się istniejące ujęcia wody zgodnie z rysunkiem planu, c) zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilanie w energię elektryczną z projektowanej sieci niskiego napięcia, d) zaopatrzenie w ciepło : ze źródeł indywidualnych zgodnie z warunkami zawartymi w § 12, e) telekomunikacja – z projektowanej sieci telekomunikacyjnej, f) gospodarka odpadami – według § 12; 11) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) zabrania się lokalizowania wszelkich tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 12) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 30% Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74/811 78 76 przetargi@ladek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 15

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.