Sprzedam działkę - ZAJĄCZKÓW
CENA OFERTY - 130 000 zł
Cena za m² - 72,59 zł

Sprzedam Działkę
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 18 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 791 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 136/2020 z dnia 20.07.2020 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 61/14, AM 1, położonej w Zajączkowie nr 33A, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej wiadomości że dnia 16.09.2020 r. o godz. 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli zabudowanej działki gruntu: Położenie nieruchomości: ZAJĄCZKÓW 33 A Oznaczenie geodezyjne: 61/14 AM 1 Pow. działki w m2: 1791 Nr KW: WR1W/00016285/6 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XLII/311/06 z dnia 19.01.2006 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN2 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza - przeznaczenie uzupełniające: usługi zakresu zdrowia, sportu i rekreacji, administracji, handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, urządzenia komunikacji - dojazdy wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona, sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia. Działka leży w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych. Wg ewidencji gruntów: RV – grunty orne, B- tereny mieszkaniowe. Cena wywoławcza (netto): 130.000,00 zł, zw. z VAT Wadium 10 % ceny wywoławczej: 13.000,00 zł Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w pośredniej części wsi Zajączków w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz zarybionych stawów. Dojazd do działki odbywa się drogą wojewódzką nr 342 o nawierzchni asfaltowej (trasa Wrocław-Oborniki Śląskie), a następnie wyboistą, wąską drogą z kamieni granitowych (tzw. kocie łby). Od strony zachodniej do działki przylega droga gruntowa. Działka nieogrodzona o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada nawierzchnię gruntową porośniętą wysokimi trawami oraz pojedynczymi drzewami. Nieruchomość jest nieuzbrojona w media, w przyległej drodze przebiega sieć gazowa, w bezpośrednim sąsiedztwie dostępna jest sieć wodociągowa i energetyczna, brak kanalizacja sanitarnej. Zabudowa działki: budynek gospodarczy w ruinie, jest to obiekt murowany, dwukondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej. W budynku zawalony dach, brak stolarki okiennej i drzwiowej, uszkodzone stropy. Stan techniczno-użytkowy bardzo zły, nadaje się do rozbiórki. Budynek ma długość ok. 12 m i szerokość ok. 6 m, pow. zabudowy wynosi ok. 72 m². Opis miejscowości: ZAJĄCZKÓW – wieś położona ok.. 7 km na południe od miasta Oborniki Sląskie i ok. 5 km od granic administracyjnych Wrocławia. Sąsiaduje terytorialnie od północy z Pęgowem, od południa z Szewcami, od wschodu z Ozorowicami, od zachodu z Kotowicami i Paniowicami. Z uwagi na bliskie położenie wsi od Wrocławia, miejscowość w ostatnich latach znacznie się rozbudowuje. Działka zabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 10.09.2020 r. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości. UWAGA: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman Sporządziła: Danuta Balowska ZAJĄCZKÓW 33A DZ. NR 61/14, AM-1 O POW. 0,1791 ha Widok ogólny nieruchomości Widok drogi dojazdowej do nieruchomości Widok budynku gospodarczego na działce Wyrys z MPZP Kontakt: Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel: 71 310-35-19 oborniki@oborniki-slaskie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 12

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.