Sprzedam lokal - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 32 000 zł
Cena za m² - 493,60 zł

Sprzedam Lokal
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 64,83m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 15 października 2020 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu użytkowego (garażu), stanowiącego własność gminy-miasto Grudziądz Lp.: 1. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Czerwonodworna 4, lokal użytkowy (garaż) Oznaczenie księgi wieczystej: nieruchomość lokalowa TO1U/00059040/1 nieruchomość gruntowa TO1U/00059038/4 Powierzchnia nieruchomości gruntowej: obręb 94 działka nr 27/6 o powierzchni 0,0136 ha (nieruchomość wspólna) Opis nieruchomości: Lokal użytkowy (garaż) nr 2 o powierzchni 64,83 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6483/8930 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 27/6 w obr. 94 Cena wywoławcza: 32.000.00 złotych Wysokość wadium: 3.200,00 złotych 1. Lokal użytkowy (garaż) o powierzchni 64,83 m2, składający się z dwóch pomieszczeń. Stolarka drzwiowa – wrota drewniane, stolarka okienna drewniana z okratowaniem. Wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany nośne z cegły, dach drewniany. Stan techniczny lokalu niski (dach wymaga wymiany). 2. Sprzedaży podlegać będzie odrębna własność lokalu użytkowego nr 2 (garażu), położonego w Grudziądzu przy ul. Czerwonodwornej 4 wraz z udziałem wynoszącym 6483/8930 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 27/6 w obr. 94, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00059038/4 jako prawo związane z własnością lokalu. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Chełmińską, Bydgoską i Czerwonodworną, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/63/04 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1639 z dnia 19 sierpnia 2004 r.), zgodnie z którym teren na którym położona jest nieruchomość, przeznaczony jest pod podstawową funkcję mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy i funkcję towarzyszącą – usługowo-handlową o ograniczonej dostępności. Nieruchomość obciążona jest bezpłatną służebnością drogi koniecznej, ustanowioną na czas nieoznaczony, zapewniającą dostęp do drogi publicznej ul. Czerwonodwornej, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę, pasem szerokości ok. 5 m, prowadzącym w kierunku ul. Czerwonodwornej wzdłuż budynków garażowych na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/2 i 26/7 w obr. 94. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 7 października 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został w dniu 25.08.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 30

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.