Sprzedam lokal - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 50 000 zł
Cena za m² - 977,33 zł

Sprzedam Lokal
gmina Jedlina-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 17 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 51,16m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój, dnia 16.09.2020 r. GPM.6840.8.2020 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (lokal użytkowy) o powierzchni użytkowej 51,16 m2 położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 37 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1097/10 000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0220 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 180/9. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00025810/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. działka nr 180/9 oznaczona jest symbolem 3MW/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej. - W ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój działka nr 180/9 oznaczona jest użytkiem B - tereny mieszkaniowe Cena wywoławcza: 50 000 zł w tym: lokal 97,5% ceny oraz udział w gruncie 2,5% ceny. Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2. 3. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A.I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), nie później niż 12 października 2020 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium lokal Piastowska 37”. 4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój. 5. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporz. J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.