Sprzedam lokal - KOWARY
CENA OFERTY - 18 800 zł
Cena za m² - 791,58 zł

Sprzedam Lokal
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 12 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 23,75m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 01 września 2020 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 września 2020 r. OGŁOSZENIE o II ( drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 11,01 % w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Kowarach przy ul. Ogrodowej 45 wraz z udziałem wynoszącym 11,01 % w prawie własności działki gruntu numer 320 (obręb 0001, a.m. 8) o pow. 0,0375 ha, który odbędzie się w dniu 07 października 2020 r. o 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1A. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30 kwietnia 2020 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym., na stronie internetowej tut. Urzędu ( BIP ) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 04.05.2020 r. do dnia 24.05.2020r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 84 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17 czerwca 2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 18.06.2020 r. do 18.07.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o II ( ) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 126 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01.09.2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 02.09.2020 r. do 02.10.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Udział Gminy Kowary wynoszący 11,01 % w działce gruntu numer 320 ( obręb 0001, a.m 8 ) o pow. 0,0375 ha położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej 45. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00104992/7. 3.Opis nieruchomości: Współwłaścicielami nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej 45 są : Gmina Miejska Kowary w udziale 11,01 % oraz właściciele lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w łącznym udziale 88,99% . Z udziałem Gminy Kowary wynoszącym 11,01% w budynku mieszkalno- użytkowym związane jest jedno pomieszczenie o pow. użytkowej 23,75 m2 tj. pomieszczenie po byłym lokalu użytkowym – sklepie spożywczym , usytuowane na pierwszej kondygnacji nadziemnej ( parterze ) budynku. Pomieszczenie dostępne jest z dwóch stron : bezpośrednio z terenu oraz poprzez korytarz klatki schodowej ( prawa strona korytarza ). Pomieszczenie wymaga remontu. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 41,29 m2 Budynek, w którym znajduje się przedmiotowe pomieszczenie posiada dostęp do wszystkich mediów. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B.1 przyjętym uchwałą Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018 r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 6.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkalno- usługowej. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości : 18.800,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100). ( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ). 7.Wysokość wadium 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 02.09.2020 r. do dnia 02.10.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 01 października 2020r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 3

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.