Sprzedam lokal użytkowy - Chełm, Centrum
CENA OFERTY - 2 255 000 zł
Cena za m² - 1 000,97 zł

Sprzedam Lokal
gmina Chełm
woj. lubelskie
Dodano 22 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 2252,82m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE W SPRAWIE II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO~~Powszechna Kasa Oszczędności~Bank Polski Spółka Akcyjna~z siedzibą w Warszawie, ~ul. Puławska 15, ~02-515 Warszawa~~OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY~Przedmiotem przetargu jest:~a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 564 (obręb 0014) o powierzchni 0,1370 ha, położonej w Chełmie przy ulicy Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3,~b) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 565 (obręb nr 0014) o powierzchni 0,0826 ha i nr 569/6 (obręb nr 0014) o pow. 0,0544 ha, położonych w Chełmie przy ulicy Gen. G. Orlicz-Dreszera 3,~c) prawo własności posadowionego na działkach nr 564, 565,569/6 budynku o funkcji biurowej (wg KŚT), którego powierzchnia netto wynosi 2 252,82 m2, a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 2179,31 m2 (powierzchnię budynku wskazano na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporządzonej we wrześniu 2015 r.) Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczyste nr LU1C/00003095/5 , LU1C/00014266/5.~Cena wywoławcza: 2 255 000,00 zł netto ( słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).~Wpłata wadium w wysokości 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych) na rachunek PKO Banku Polskiego S.A. Nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją: „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Gen. Orlicz Dreszera 3 ”.~Bank informuje, że sprzedaż będzie podległa zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.~Termin składania ofert do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 12:00~Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem:~https://nieruchomosci.pkobp.pl/oferty/chelm-ul-gen-gustawa-orliczdreszera-3-nieruchomosc-komercyjna-na-sprzedaz/~Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 537-30-78, 724-132-479 w godzinach 9.00-15.00.~~Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany. ~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.~Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl , w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.~Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA