Sprzedam lokal użytkowy - Kędzierzyn-Koźle,
CENA OFERTY - 1 998 500 zł
Cena za m² - 1 332,64 zł

Sprzedam Lokal
gmina Kędzierzyn-Koźle
powiat kędzierzyńsko-kozielski
woj. opolskie
Dodano 4 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1499,66m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO Bank Polski Spółka Akcyjna~ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości~ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa~~SPRZEDA~ nieruchomości położone w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 5:~I. nieruchomość zabudowana składająca się z prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1336/2 o powierzchni 639,00 m2 AM-6, obręb 0044 Kędzierzyn oraz prawa odrębnej własności do budynku o powierzchni użytkowej 1499,66 m2~II. nieruchomość gruntowa, na którą składa się prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 1337/3, 1337/5, 1337/6 AM-6, obręb 0044, Kędzierzyn o łącznej powierzchni 437,00 m2.~~dla których Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr OP1K/00039716/5, OP1K/00044039/3.~~Cena oczekiwana: 1 998 500 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł, 00/100 gr)~~W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostaną poinformowani. ~~Informacje dodatkowe: ~1) Na działce nr 1337/5 ustanowiona jest nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz sąsiedniej działki nr 1337/7,~2) Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr 2369/97,~3) Dostęp do parkingu znajdującego się na działce 1336/2 odbywa się przez działkę nr 1335/1 do której bank nie posiada tytułu prawnego.~4) Dojazd do działki nr 1337/6 i 1337/5 odbywa się przez działkę nr 1337/2 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.~5) Nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MWU-1 co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej.~6) Nieruchomość położona w strefie B ochrony konserwatorskiej.~7) Dźwig towarowy ( nr środka trwałego PKO-0380973) znajdujący się w nieruchomości, który zostanie przekazany wraz ze sprzedawaną nieruchomością jest niesprawny technicznie- został wyłączony z eksploatacji.~~Oferty należy składać mailowo na adresy: agata.wojtuszek@pkobp.pl oraz nieruchomosci@pkobp.pl oraz w oryginale na adres: PKO Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52, II piętro pokój DSN, 00-872 Warszawa~Oferta powinna zawierać:~1) oferowaną cenę netto,~2) sposób finansowania transakcji,~3) datę i podpis osoby upoważnionej.~Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.~Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2-formularze dostępne na stronie Banku pod adresem: www.pkobp.pl/nieruchomosci pod nazwą "Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 5".~~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.~~Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 723-725-134 w godzinach 9.00-15.00.~~Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku~
Wyświetleń: 869

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA