Sprzedam lokal użytkowy - Łódź, Polesie
CENA OFERTY - 2 900 000 zł
Cena za m² - 1 462,87 zł

Sprzedam Lokal
gmina Łódź
woj. łódzkie
Dodano 24 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1982,40m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Powszechna Kasa Oszczędności~Bank Polski Spółka Akcyjna~z siedzibą w Warszawie, ~ul. Puławska 15, ~02-515 Warszawa~~~OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. POGONOWSKIEGO 44/46.~~Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”, jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Pogonowskiego 44/46, stanowiącej działki ewidencyjne nr 43/1 i 43/2 (obręb P-19) o łącznej powierzchni 0,3247 ha zabudowanej budynkami:~1. oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 106104_9.0019.113_BUD, o powierzchni zabudowy 502 m², rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): pozostałe budynki niemieszkalne,~2. oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 106104_9.0019.114_BUD, o powierzchni zabudowy 456 m², rodzaj budynku wg KŚT: pozostałe budynki niemieszkalne.~Łączna powierzchnia użytkowa budynków wymienionych w ppkt 1 i 2 powyżej wraz z łącznikiem, wynosi 1982,40 m².~~Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00124950/3.~~Cena wywoławcza: 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto.~~Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). ~~Termin zbierania ofert kończy się dnia 10.05.2021 r. o godzinie 1100. ~~Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.~~Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Łódź, ul. Pogonowskiego 44/46, woj. łódzkie, nieruchomość zabudowana - Przetarg” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.~~Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:~a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;~b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl. ~~Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt VI ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: ~„Łódź, ul. Pogonowskiego 44/46, woj. łódzkie, nieruchomość zabudowana - Przetarg”.~~Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt IX ppkt 1 lit. a Warunków.~~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. ~~Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres ~e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. ~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 12 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łódź, ul. Pogonowskiego 44/46, woj. łódzkie, nieruchomość zabudowana - Przetarg”.~
Wyświetleń: 215760

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA