Sprzedam lokal użytkowy - Prudnik,
CENA OFERTY - 621 000 zł
Cena za m² - 1 752,11 zł

Sprzedam Lokal
gmina Prudnik
powiat prudnicki
woj. opolskie
Dodano 4 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Powierzchnia całkowita 354,43m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1990 - 1999
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości ~~ZAMIERZA ZBYĆ~~Stanowiący odrębną własność lokal użytkowy o powierzchni 354,43 m² w budynku mieszkalno-usługowym z około 1992 r oraz prawo wieczystego użytkowania działki gruntu 938/1 o pow.0,0948 ha (parking).~~Lokal w budynku z około 1990 r. zlokalizowany w strefie pośredniej miasta, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 41 w bezpośrednim sąsiedztwie ZUS. Z drogi krajowej zjazd na parking- dz. 938/1. Powierzchnia użytkowa lokalu - 354,43 m² (zgodnie z inwentaryzacją z dnia 09.12.2015 r.), lokal odrębna własność. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 105/1000 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.~~Powierzchnia dz.938/1 (parking) - 0,0948 ha.~~Lokal położony jest na dwóch kondygnacjach (parter i piwnica). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 354,43 m² i w jego skład wchodzą:~- na parterze powierzchnia użytkowa 221,7 m² - przedsionek, biuro, sala sprzedażowa, komunikacja, 2 wc, pokój socjalny, szatnia, pomieszczenia biurowe i porządkowe,~- w części piwnicznej, powierzchnia 132,73 m²: komunikacja, 7 pomieszczeń, częściowo z oknami, pom. higieniczno-sanitarne, klatka schodowa. Część pomieszczeń doświetlona, w przeszłości użytkowana jako pomieszczenia biurowe.~Lokal – wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Duży potencjał nieruchomości, parking 14 stanowisk, doskonała lokalizacja.~~Działka ewidencyjna nr 938/1 położona w obrębie nr 0114 Prudnik o pow. 0,0948 ha. – własność Skarb Państwa, PKO Bank Polski S.A. - użytkownik wieczysty do dnia 05.12.2089 r.~~PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO :~Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI /276/ 2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r.( z późniejszymi zmianami) :~- dla działek nr 937/1, 939/4 i 940/4 (na terenie działek posadowiony budynek w którym zlokalizowany jest lokal) teren oznaczony symbolem B32MW,A,U (gdzie: MW -teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających), dopuszczalna jest lokalizacja usług bytowych, usług lokalnych i administracji, szczególnie na poziomie niższych kondygnacji, A – teren obiektów i urządzeń administracji i usług administracyjnych i biurowych, U – tereny obiektów i urządzeń usługowych o wielokierunkowej możliwości inwestycyjnej (w tym usługi inne);~- dla działki nr 938/1- teren oznaczony symbolem B33KS, O6KDz (gdzie: KS – tereny obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego), dozwala się na lokalizację usług komercyjnych z zakresu obsługi samochodów oraz na lokalizację urządzeń lokalnej infrastruktury technicznej; KDz – tereny obiektów i urządzeń dróg (ulic) publicznych klasy zbiorczej z dopuszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej i zieleni wysokiej).~~Cena oczekiwana netto 621 000,00 zł ~Bank przyjmuje oferty do dnia 31.03.2021 r.~~Oferty w formie podpisanego skanu zawierającego propozycję kupna z podaniem proponowanej ceny netto przyjmowane są pod adresem : nieruchomosci@pkobp.pl~Złożona oferta powinna zawierać:~1.Dokładne określenie nieruchomości, której dotyczy - co najmniej dane adresowe (miasto, ulica ),~2.Imiona, nazwiska, nr PESEL, adresy zamieszkania, dla osób prowadzących działalność gospodarczą o ile oferta składana będzie przez podmiot gospodarczy lub osoby prawne: dane rejestrowe, nr KRS/wpis do ewidencji, adres siedziby firmy,~3.Podpis przez osobę uprawnioną (w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podpisanie oferty przez współmałżonków o ile w małżeństwie panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej .~~Informacje tel. 600 900 801 mail. zbigniew.perkowski@pkobp.pl ~~Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.~~Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn. Informujemy, że w przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.~~Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~~Liczba pomieszczeń: 15
Wyświetleń: 1080641522

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA