Sprzedam mieszkanie - KOWARY
CENA OFERTY - 35 400 zł
Cena za m² - 1 522,58 zł

Sprzedam Lokal
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 2
Powierzchnia całkowita 23,25m2
Liczba pokoi 1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 30 czerwca 2020 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30.06. 2020 r. OGŁOSZENIE o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 6 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 79/2 (obręb 0003, a.m. 3) o pow. 1793 m2 , który odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2020r r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08 stycznia 2020 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 09.01.2020 r. do dnia 29.01.2020r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 56 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 27 kwietnia 2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 28.04.2020 r. do 28.05.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 92 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 29 czerwca 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 01.07.2020 r. do 01.08.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 79/2 (obręb 1, a.m. 0003) o pow. 1793 m2 położona w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 6, zabudowana budynkiem mieszkalnym. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie c.o. - wspólne z kotłowni znajdującej się piwnicy budynku. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00055468/6. 3.Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 położony na trzeciej kondygnacji naziemnej (drugim piętrze) budynku składający się z 1 (jednego) pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 23,25 m2 oraz dwóch pomieszczeń przynależnych a to kuchni z wc i pomieszczenia gospodarczego o ich pow. 12,94 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,19 m2. Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 6,78 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 121,56m2 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B.1 przyjętym Uchwałą nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018r., w/w nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 8.MU i 10.MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej : 35.400,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100). (Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). 7.Wysokość wadium 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 01.08.2020 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz zamieszczone w prasie. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna II piętro pok. 23. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 29 lipca 2020r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 35

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.