Sprzedam mieszkanie - KOWARY
CENA OFERTY - 30 000 zł
Cena za m² - 911,85 zł

Sprzedam Lokal
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 1
Powierzchnia całkowita 32,90m2
Liczba pokoi 1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 28.05.2020 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 maja 2020 r. OGŁOSZENIE o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Podgórze 25A w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 194 (obręb 0004, a.m. 6) o pow. 895 m2, który odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21.10.2019r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 22.10.2019r. do dnia 11.11.2019r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 187 /2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03 grudnia 2019r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.12.2019 r. do 03.01.2020r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 39 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16 marca 2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 17.03.2020 r. do 16.04.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 73 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 maja 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 29.05.2020 r. do 28.06.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 194 (obręb 4, a.m. 6) o pow. 895 m2 położona w Kowarach przy ul. Podgórze 25A, zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00050009/6. 3.Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 4 położony na drugiej kondygnacji naziemnej (pierwszym piętrze) budynku składający się z 1 (jednego) pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 32,90 m2 oraz jednego pomieszczenia przynależnego a to piwnicy o pow. 7,60 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 40,50 m2. Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 18,30 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 163,78m2 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze obszar 2, przyjętym Uchwałą nr XLVIII/247/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 08.07.2010r., w/w nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem MN, MW, U.1, WS.1 tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej : 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). (Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). 7.Wysokość wadium 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 29.05.2020r. do dnia 28.06.2020r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna II piętro pok. 23. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 02 lipca 2020r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 29

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.