Sprzedam mieszkanie - KOWARY
CENA OFERTY - 107 700 zł
Cena za m² - 1 773,13 zł

Sprzedam Lokal
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 8 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Powierzchnia całkowita 60,74m2
Liczba pokoi 2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 01 września 2020 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 września 2020 r. OGŁOSZENIE o II (drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 6 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 79/2 ( obręb 0003, a.m. 3 ) o pow. 1793 m2 , który odbędzie się w dniu 07 października 2020 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1A. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08 stycznia 2020 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 09.01.2020 r. do dnia 29.01.2020 r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 56 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 27 kwietnia 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 28.04.2020 r. do 28.05.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 92 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 01.07.2020 r. do 01.08.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 126 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01.09. 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 02.09.2020r. do 02.10.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 79/2 (obręb 0001, a.m. 3 ) o pow. 1793 m2 położona w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 6, zabudowana budynkiem mieszkalnym. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie c.o. - wspólne z kotłowni znajdującej się piwnicy budynku Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00106297/9. 3.Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 9 położony na pierwszej kondygnacji naziemnej ( parterze ) budynku składający się z 2 ( dwóch ) pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 60,74 m2 . Do lokalu mieszkalnego należy garaż o pow. 14,66 m2, który usytuowany jest w obrębie nieruchomości i stanowi pomieszczenie przynależne. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,40 m2 . Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 14,12 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 253,17m2 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B.1 przyjętym Uchwałą nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018r., w/w nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 8.MU i 10.MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej : 107.700,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy siedemset złotych 00/100). ( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ). 7.Wysokość wadium 20.000,00 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 02.09.2020r. do dnia 02.10.2020r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz zamieszczone w prasie. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2020 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 01 października 2020r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 2

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.