Sprzedam mieszkanie - LĄDEK-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 35 000 zł
Cena za m² - 1 404,49 zł

Sprzedam Lokal
gmina Lądek-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 18 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Powierzchnia całkowita 24,92m2
Liczba pokoi 2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju Ogłoszenie Nr IF.6840.56.2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 25 września 2020 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kłodzkiej 25 w Lądku-Zdroju wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój. Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. Kłodzka 25 w Lądku-Zdroju Nr działki: 297/1 Obręb: obręb Stare Miasto Powierzchnia: 667 m2 Księga Wieczysta: SW1K/00100051/2 Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 6, położony na II piętrze budynku mieszkalnego (poddasze), wielorodzinnego przy ul. Kłodzkiej nr 25 w Lądku-Zdroju, składający się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki WC o łącznej powierzchni użytkowej 24,92 m2, do którego należą pomieszczenia przynależne tj. 1 komórka w piwnicy budynku o powierzchni użytkowej 1,42 m2 oraz 1 komórka na podwórku o powierzchni użytkowej 4,80 m2, wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i współwłasności gruntu (działka nr 297/1 obręb Stare Miasto) wynoszącym 74/1 000. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna (wymagany montaż wodomierza lokalowego) oraz elektryczna 250V. Brak instalacji gazowej. Brak ogrzewania. Okna w lokalu wymienione na PCV. Ściany i sufity- tynki malowane. Podłogi- pokoje i kuchnia panele, w łazience płytki terakota. Drzwi wejściowe drewniane, klepkowe. Stan techniczny lokalu - słaby. Atrakcyjność lokalu - słaba. Opis budynku Lokal znajduje się w budynku mieszkalno-usługowym, wielorodzinnym. Budynek został wzniesiony ok. 1900 r., a jego powierzchnia użytkowa wynosi 379,10 m². Budynek wyposażony w instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną, gaz, ogrzewanie indywidualne. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 297/1 (AM-7) obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0667 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00100051/2. Na w/w działce posadowiony jest również budynek komórek gospodarczych o pow. użytkowej 40,60 m2. Obiekt znajduje się w ewidencji zabytków. Wszelkie prace należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Dla przedmiotowego lokalu nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 213). Cena wywoławcza: 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium: 3 500,00zł Przeznaczenie nieruchomości: Teren, na którym znajduje się budynek, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Nowy Zdrój obszar A - Stare Miasto" (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3873) oznaczony jest symbolem 17 MU – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami. Pełny tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stronie:http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,929,idmp,51,r,r Podatek VAT Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 ze zm.) w związku z tym, że od zasiedlenia lokalu upłynęło więcej niż dwa lata. Obciążenia Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno - prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Koszty umowy Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca lokalu i współwłasności budynku ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych. Procedura sprzedaży Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od 25 września 2020 r. do 4 listopada 2020 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej www.monitorurzedowy.pl oraz zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się, aby jego uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. z/s przy ul. Fabrycznej Nr 7a w Lądku-Zdroju. Numer telefonu 573 332 980 wew. 3. Terminy poprzednich przetargów: 15 września 2020 r. – I ustny przetarg nieograniczony. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ dnia 4 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętro o godz. 10:00 Cena wywoławcza wynosi: 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium: 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2020 r.- włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – lokal mieszkalny ul. Kłodzka 25 lokal nr 6 - imię i nazwisko/nazwa uczestnika przetargu”. 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek-Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zaleca się przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2086). 7. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. 11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 12. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 07:30 – 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. 74 811 78 75, geodezja@ladek.pl. W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści: „Burmistrz Lądka-Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk” – podpis nieczytelny. Informację wytworzył: Justyna Pożarycka Informację zweryfikował: Jolanta Pelczarska-Mlak Data wytworzenia: 25.09.2020 r. SZKIC LOKALU MIESZKALNEGO RZUT II PIĘTRA RZUT PIWNIC SZKIC KOMÓREK Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74 8 117 885 dzierzawy@ladek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 8

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.