Sprzedam mieszkanie - LĄDEK-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 35 000 zł
Cena za m² - 1 944,44 zł

Sprzedam Lokal
gmina Lądek-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 2
Powierzchnia całkowita 18,00m2
Liczba pokoi 1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju Ogłoszenie Nr IF.6840.45.2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 3 sierpnia 2020 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Lądku-Zdroju wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój. Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. Tadeusza Kościuszki 40 Nr działki: 357/6 Obręb: obręb Stary Zdrój Powierzchnia: 447 m2 Księga Wieczysta: SW1K/00044601/2 Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 9, położony na II piętrze budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Lądku-Zdroju, składający się z: 1 pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 18,00 m2, do którego należą pomieszczenia przynależne tj. WC na korytarzu o powierzchni użytkowej 1,05 m2 i 1 komórka w piwnicy o powierzchni użytkowej 3,22 m2, wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i współwłasności gruntu (działka nr 357/6 obręb Stary Zdrój) wynoszącym 26/1 000. Okna w lokalu drewniane, skrzynkowe- do wymiany. Ściany i sufity- tynki malowane, popękane, do przetarcia. Podłogi - w pokoju płyta OKL malowana, w kuchni- wykładzina zmywalna PCV. Drzwi wejściowe i wewnętrzne drewniane - do wymiany. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa oraz elektryczna. Ogrzewanie w lokalu – piec węglowy, przenośny. Stan techniczny lokalu- zły. Atrakcyjność lokalu- słaba. Opis budynku: Lokal znajduje się w budynku mieszkalno-usługowym, wielorodzinnym. Budynek został wzniesiony ok. 1900 r., a jego powierzchnia użytkowa wynosi 856,99 m². Budynek wyposażony w instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną, gaz, ogrzewanie indywidualne, telefon. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 357/6 (AM-10) obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,0447 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00044601/2. Obiekt znajduje się w ewidencji zabytków. Wszelkie prace należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Dla przedmiotowego lokalu nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 213). Cena wywoławcza: 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium: 3 500,00 zł Przeznaczenie nieruchomości: Teren, na którym znajduje się budynek, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Stary Zdrój obszar A - Lasy" część nr 2" (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 564) oznaczony jest symbolem 11 MU - A - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej, zachowanie warunków i ograniczeń strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której obowiązują przepisy odrębne. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie znajdującym się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Teren ten podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, a także obowiązują na nim wymogi wynikające z przepisów w/w ustawy oraz Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój. Pełny tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stronie: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,996,idmp,51,r,r Podatek VAT Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 ze zm.) w związku z tym, że od zasiedlenia lokalu upłynęło więcej niż dwa lata. Obciążenia: Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona następującymi ograniczonymi prawami rzeczowymi: 1) Nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością, polegająca na prawie przechodu przez klatkę schodową w budynku przy ulicy Kościuszki 40 w Lądku-Zdroju na dach budynku przy ulicy Kościuszki 40A oraz prawie korzystania i dostępu do instalacji wodnej i gazowej związanej z ich eksploatacją, konserwacją i remontem przebiegających w budynku przy ulicy Kościuszki 40 w Lądku-Zdroju, w części przynależnych do lokalu nr 1, na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Kościuszki 40A. 2) Nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność, polegająca na prawie przechodu przez klatkę schodową w budynku przy ulicy Kościuszki 40 w Lądku-Zdroju: do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ulicy Kościuszki 40A, do piwnicy przynależnej do lokalu mieszkalnego numer 2, na dach budynku przy ulicy Kościuszki 40A oraz prawie korzystania i dostępu do instalacji wodnej i gazowej, elektrycznej związanej z ich eksploatacją, konserwacją i remontem przebiegających w budynku przy ulicy Kościuszki 40 w Lądku-Zdroju, w częściach przynależnych do lokalu nr 2, na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Kościuszki 40A. Koszty umowy Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca lokalu i współwłasności budynku ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych. Procedura sprzedaży Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od 3 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej www.monitorurzedowy.pl oraz zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się, aby jego uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. z/s przy ul. Fabrycznej Nr 7a w Lądku-Zdroju. Numer telefonu 573 332 980 wew. 3. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ dnia 15 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętro o godz. 11:00 Cena wywoławcza wynosi: 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium: 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2020 r.- włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – lokal mieszkalny ul. T. Kościuszki 40 lokal nr 9 - imię i nazwisko/nazwa uczestnika przetargu”. 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek-Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zaleca się przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2086). 7. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. 11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 12. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 07:30 – 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. 74 811 78 75, geodezja@ladek.pl. W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści: „Burmistrz Lądka-Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk” – podpis nieczytelny. Informację wytworzył: Justyna Pożarycka Informacje zweryfikował: Jolanta Pelczarska-Mlak Data wytworzenia: 03.08.2020 r. SZKIC LOKALU MIESZKALNEGO SZKIC II PIĘTRA SZKIC PIWNIC Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74 811 78 75 geodezja@ladek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 11

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.