Sprzedam mieszkanie - LUBAŃ
CENA OFERTY - 350 000 zł
Cena za m² - 1 749,65 zł

Sprzedam Lokal
gmina Lubań
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 1
Powierzchnia całkowita 200,04m2
Liczba pokoi 7

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Lubań, dnia 06 sierpień 2020 roku GGNiR.6840.8.5.2018 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), §3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 roku, poz. 2911 ze zm.), Zarządzenia Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu. B U R M I S T R Z M I A S T A L U B A Ń o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Brackiej 11 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 34/1, AM 4, Obręb III,, o powierzchni 275,00 m2 (księga wieczysta JG1L/00020836/5). Bracka 11/1 Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 200,04 m2 znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalno–usługowego położonego w Lubaniu przy ulicy Brackiej 11 i składa się z trzynastu pomieszczeń zajmujących całą kondygnację budynku tj.: pokoju o powierzchni 10,44 m2, pokoju o powierzchni 15,62 m2, pokoju o powierzchni 13,69 m2, pokoju o powierzchni 18,50 m2, pokoju o powierzchni 22,33 m2, pokoju o powierzchni 24,10 m2, pokoju o powierzchni 32,77 m2, kuchni o powierzchni 19,20 m2, pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 5,62 m2, pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 3,35 m2, wc o powierzchni 3,07 m2, korytarza o powierzchni 10,49 m2 i korytarza o powierzchni 20,86 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia przynależne, tj.: piwnica o powierzchni 12,27 m2 i piwnica o powierzchni 20,86 m2. Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne we współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynosi 26,93%. Układ funkcjonalny lokalu bardzo korzystny. Stan techniczny lokalu i standard wykończenia wnętrz podstawowy. Pomieszczenia były użytkowane jako pomieszczenia biurowe i pomocnicze zaplecza socjalnego. Starosta Lubański wydał zaświadczenie nr AB.6743.2.2.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszonej zmiany sposobu użytkowania dotychczasowego lokalu usługowego na lokal mieszkalny. Podłogi w lokalu betonowe, wyłożone wykładzinami podłogowymi. Ściany tynkowane, malowane, w pomieszczeniu socjalnym i wc częściowo płytki ceramiczne. Stolarka okienna nowa z PCV w dobrym stanie technicznym, drzwi wewnętrzne drewniane, drzwi zewnętrzne metalowe. Ogrzewanie lokalu – centralne – zasilane z zewnętrznej sieci grzewczej. Wysokość pomieszczeń – 3,45 m. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno–usługowym przy ulicy Brackiej 11, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 34/1 AM 4 Obręb III o powierzchni 275 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1L/00020836/5, zlokalizowana jest w centralnej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania. Budynek przy ul. Brackiej 11 jest to budynek czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym i strychem, częściowo podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną (sieć miejska), kanalizacyjną (sieć miejska), gazową i centralnego ogrzewania z miejskiej sieci grzewczej. Dojazd ulicą o nawierzchni asfaltowej, dojście chodnikami. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania Nr IX/56/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu (Dz.Urz.Woj.Doln. z dn. 09.15.2019r., poz. 3104) nieruchomość zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalno-usługowym przy ulicy Brackiej 11 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu M.U28 – przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej. Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w godzinach od 10.00 do 14.00. Klucze znajdują się w Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu z siedzibą: 59–800 Lubań Plac Szarych Szeregów 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), na którą składa się: Cena lokalu - 344.266,00 zł, tj. 98,3617 % ceny Cena ułamkowej części gruntu - 5.734,00 zł, tj. 1,6383 % ceny Wadium 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy). Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11. Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 24 września 2020 roku włącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14. W tytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać: „Przetarg lokal ul. Bracka 11/1”. Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 24 września 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz: - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie. Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości), - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (pełnomocnictwo notarialne). Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: Lokal – 100% ceny wylicytowanej na przetargu; Grunt – pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 20% ceny gruntu wylicytowanej na przetargu. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 1% ceny gruntu wylicytowanej na przetargu. Opłaty roczne nabywca zobowiązany jest wnosić od roku następującego po roku, w którym zawarto akt notarialny – umowa sprzedaży – w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz.106 ze zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z uiszczenia podatku VAT, natomiast oddanie we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Nabywca nieruchomości oprócz wylicytowanej ceny za lokal i pierwszej opłaty z tytułu oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% zobowiązany jest również do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych. Informacje o zaliczkach i innych opłatach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej dotyczących przedmiotowego lokalu można uzyskać u zarządcy budynku, którym jest Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Łączna 5. 100% ceny uzyskanej w przetargu za lokal mieszkalny, pierwszą opłatę z tytułu oddania we współużytkowanie wieczystego ułamkowej części gruntu powiększoną o podatek VAT nabywca zobowiązany będzie wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg może być odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, tel. + 48 75 646 44 22 z up. Burmistrza Mateusz Zajdel Zastępca Burmistrza Kontakt: Urząd Miasta Lubań tel: 48 75 646 44 22 boi.um@luban.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 29

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.