Sprzedam mieszkanie - WROCŁAW
CENA OFERTY - 470 000 zł
Cena za m² - 6 619,72 zł

Sprzedam Lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 1
Powierzchnia całkowita 71,00m2
Liczba pokoi 3

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy placu Grunwaldzkim nr 19 we Wrocławiu Przedmiot przetargu stanowi prawo własności lokalu mieszkalnego nr 20, usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim nr 19 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu nr 26/1 (AM-34, obręb Plac Grunwaldzki, KW WR1K/00128637/7). Dział III Księgi Wieczystej zawiera wpis roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Lokal nie jest wyodrębniony i nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i dwóch przedpokoi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 71,0 m2. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej. Nieruchomość położona jest w centrum miasta, w kompleksie zabudowy centrum akademickiego Politechniki Wrocławskiej, w sąsiedztwie rzeki Odry, Mostu Grunwaldzkiego oraz Ronda Regana (jednego z głównych węzłów komunikacyjnych Wrocławia). Lokalizacja nieruchomości jest bardzo dobra, a na atrakcyjność położenia wpływa bliskość wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie posiada aktualnie obowiązującego planu miejscowego. Objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, zatwierdzonym Uchwałą nr L/1177/18 RMW z 11.01.2018r. (BU RMW z 2018 r. poz. 5). Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 470.000,00 zł netto (VAT „zw”). Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zbywania nieruchomości udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz. Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisaną tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 06.10.2020 r. do godziny 11:00. Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium, 2) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę: a) dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki; c) inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.); 3) promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia, 4) dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości, 5) datę sporządzenia oferty, 6) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz Regulaminem zbywania nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 7) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania, 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego/licytacji, 10) oferowaną cenę netto, 11) dowód wpłacenia wadium. Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. 241 we Wrocławiu, w dniu 06.10.2020 r. o godzinie 12:00. Wadium w wysokości 47.000,00 zł z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – III przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20 położonego przy pl. Grunwaldzkim nr 19 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem zbywania nieruchomości i akceptacji jego warunków. Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera (tel. 71 320 41 36; monika.kostera@pwr.edu.pl), zaś przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości Barbara Usień (tel. 71 328 22 86, kom. 695 350 429). W związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, prezentacje będą się odbywać z zachowaniem stosownych rygorów sanitarnych, obowiązujących na dzień przeprowadzenia oględzin. Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn. Kontakt: Politechnika Wrocławska tel: 71 320 41 36 monika.kostera@pwr.edu.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 10

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.