Sprzedam mieszkanie - WROCŁAW
CENA OFERTY - 190 000 zł
Cena za m² - 2 740,52 zł

Sprzedam Lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 1
Powierzchnia całkowita 69,33m2
Liczba pokoi 4

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH – MIESZKANIACH PRZY UL. 8 MAJA 68 I NOWOWIEJSKIEJ 72 WE WROCŁAWIU Syndyk masy upadłości Tomasza Kotwickiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomościach Przedmiotem konkursu ofert są: 1) udział w 1 / 2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3, składającego się z czterech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 69,33 m2, umiejscowionego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. 8 Maja 68, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 208 / 1000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K / 00059257 / 4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00114195 / 5 – za cenę nie mniejszą (netto) niż 190.000 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), co odpowiada 75,5 % wartości oszacowania określonej w datowanym na styczeń 2020 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Bontera (zob. k. 202 – 237), 2) udział w 1 / 6 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, składającego się z trzech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 63,98 m2, umiejscowionego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 72, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 1.090 / 10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K / 00063351 / 4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00088459 / 2 – za cenę nie mniejszą (netto) niż 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) co stanowi bez mała 71,6 % wartości oszacowania określonej w datowanym na 12 grudnia 2019 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Rogowskiego (zob. k. 145 – 185), Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Biura Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 roku do godziny 12, bezpośrednio w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4. Oferty, które faktycznie wpłyną do Biura po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży. Wymogi formalne oferty: Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać: a/. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu; b/. dowód wpłaty wadium dla udziału opisanego w pkt. 1 w wysokości 19.000 zł, a dla udziału opisanego w pkt. 2 w wysokości 3.500 zł na rachunek masy upadłości o nr 23 1930 1190 3220 0273 4835 0001 c/. oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza; d/. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie; e/. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń; f/. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy; g/. w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości; h/. podpis oferenta lub pełnomocnika. Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ -Konkurs Ofert Tomasz Kotwicki”. Regulamin oraz operaty szacunkowe dostępne są w siedzibie syndyka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Syndyk dopuszcza przesłanie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej po wcześniejszym zamówieniu przesłanym na adres: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com Syndyk Piotr Koszczuk Kontakt – tel. 519 410 359 Kontakt: Syndyk Piotr Koszczuk tel: 519 410 359 pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 8

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.