Sprzedam mieszkanie - ZGIERZ
CENA OFERTY - 70 000 zł
Cena za m² - 1 993,73 zł

Sprzedam Lokal
gmina Zgierz
powiat zgierski
woj. łódzkie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 1
Powierzchnia całkowita 35,11m2
Liczba pokoi 2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 391/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia wolnych lokali mieszkalnych położonych w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 16 i ul. Łódzkiej 63 wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu oraz zarządzenia Nr 423/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zbycia wolnych lokali mieszkalnych w wielolokalowych domach mieszkalnych PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych (w tym w prawie własności gruntu) Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, ul. Ciosnowska 16 m. 12 Wg ewidencji gruntów: działka nr 570, pow. 1017 m², położona w 125 obrębie miasta Zgierza przy ul. Ciosnowska 16, stanowiąca w 19644/50400 części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00000544/3. Wg księgi wieczyste: KW nr LD1G/00000544/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: zabudowana działka gruntu o numerze ewid. 570, Zgierz, ul. Ciosnowska nr 16, obszar 0,1017 ha; Dz. II: jako współwłaściciel w 19644/50400 części wpisana jest Gmina Miasta Zgierz; Dz. III i IV: brak wpisów. Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 35,11 m2 Opis lokalu: I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka razem z WC, przedpokój Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3511/50400 Cena wywoławcza lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 70 000,00 (zwolnione od podatku VAT) Wadium w zł: 3 500,00 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 34 m. 21 Wg ewidencji gruntów: działka nr 81/6, pow. 596 m², położona w 129 obrębie miasta Zgierza przy ul. Rembowskiego Szczepana 34, stanowiąca w 59/836 części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00018070/8. Wg księgi wieczyste: KW nr LD1G/00018070/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 81/6, Zgierz, ul. ks. Szczepana Rembowskiego nr 34, obszar 0,0599 ha, działka gruntu zabudowana blokiem mieszkalnym nr 9 o 26 lokalach mieszkalnych, 72 izbach i powierzchni użytkowej 1254 m²; Dz. II: jako współwłaściciel w 8850/125400 części wpisana jest Gmina Miasta Zgierz; Dz. III: jako inny wpis widnieje: Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 30 marca 1990 roku Dz. IV: w polu „Komentarz do migracji” wpisano: W łamie 4 /hipoteki/ wpisano:” Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 30 marca 1990 roku.” Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 49,05 m2 Opis lokalu: I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka razem z WC, przedpokój, balkon Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 4905/125400 Cena wywoławcza lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 165 000,00 (zwolnione od podatku VAT) Wadium w zł: 8 300,00 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, ul. Śniechowskiego 24C m. 27 Wg ewidencji gruntów: działka nr 38/2, pow. 356 m², położona w 118 obrębie miasta Zgierza przy ul. Śniechowskiego Jana 24C, stanowiąca w części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00043220/9. Wg księgi wieczystej: KW nr LD1G/00043220/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 38/2, Zgierz, ul. Śniechowskiego 24C, obszar 0,0356 ha; blok mieszkalny, 18 samodzielnych lokali; Dz. II: jako właściciel w części 21692/76100 wpisana jest Gmina Miasta Zgierza; Dz. III i IV: brak wpisów. Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 46,09 m² Opis lokalu: II piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka razem z WC, przedpokój Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 4609/76100 Cena wywoławcza lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 153 000,00 (zwolnione od podatku VAT) Wadium w zł: 7 700,00 Lokal mieszkalny nr 27 położony w Zgierzu przy ul. Śniechowskiego 24C był przedmiotem odwołanego z powodu COVID-19 I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25 marca 2020 roku. Ze stanem faktycznym lokali można zapoznać się w trakcie ich oględzin: ul. Ciosnowska 16 m. 12 – w dniu 24.06.2020 r. w godz. 9:00-10:00; ul. ks. Rembowskiego 34 m. 21 – w dniu 24.06.2020 r. w godz. 10:00-11:00; ul. Śniechowskiego 24C m. 27 – w dniu 24.06.2020 r. w godz. 11:00-12:00 Wymienione wyżej lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Ze stanem prawnym i technicznym lokali oraz nieruchomości wspólnych zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Wystawione do przetargu lokale mieszkalne nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Warunki przetargu: 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca 2020 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. 2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego, z przedłożeniem notarialnego pełnomocnictwa lub zgody na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego. 3. Na cenę wywoławczą składają się: cena za lokal wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (zwolniona z podatku VAT) oraz cena udziału w prawie własności gruntu (zwolniona z podatku VAT). W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ww. cen, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 4. Cena osiągnięta w przetargu za lokal wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność. 5. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy lokali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu. 7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć skargę do Prezydenta Miasta Zgierza na czynności związane z jego przeprowadzeniem. Skargę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Biurze Obsługi Interesanta. 8. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie umowy przenoszącej własność, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 8-go dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 9. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem nieruchomości do użytkowania spoczywają na nabywcy lokalu. 10. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty sądowe. 11. Prezydent Miasta Zgierza może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości. 12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 4, tel. 42 714 31 85 lub 42 714 31 87. Informacje dostępne są także na stronie internetowej o adresie: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy). Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: (42) 714 31 85 e-urzad@umz.zgierz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 48

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.