Sprzedam mieszkanie - ZŁOTY STOK
CENA OFERTY - 47 700 zł
Cena za m² - 1 022,73 zł

Sprzedam Lokal
gmina Złoty Stok
powiat ząbkowicki
woj. dolnośląskie
Dodano 9 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Powierzchnia całkowita 46,64m2
Liczba pokoi 1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2020 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz komórki o łącznej powierzchni 70,52 m2 położonej pod adresem: 57-250 Złoty Stok, ul. 3 Maja 11/1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00070430/5, będącej własnością dłużnika:. Udział w częściach wspólnych związany z własnością lokalu wynosi 25/100 i jest objęty księgą wieczystą o nr SW1Z/00052281/3. Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotyczącym powierzchni i składu lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu wg. dokonanych pomiarów wynosi 46,64 m 2. Z mapy ewidencyjnej wynika ,że komórka wchodząca w skład lokalu zgodnie z zapisem księgi wieczystej położona jest w budynku na sąsiedniej działce gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 711/6 przy ul. Wiejskiej i nabyta została jako udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 17/100 objętej odrębną księgą wieczystą nr SW1Z/00056848/4, a nie jako pomieszczenie przynależne do lokalu. Suma oszacowania wynosi 63 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 47 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 360,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski Kontakt: Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski tel: 74 8161 605 kancelaria@komornik-wesolowski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 7

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.