Wynajmę działkę - TYLEWICE
CENA OFERTY - 22 297 zł

Wynajmę Działkę
gmina Wschowa
powiat wschowski
woj. lubuskie
Dodano 30+ dni temu
Wynajmę działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 489 386 m2
Sposób optymalnego wykorzystania produkcja rolna
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


GK.6845.9.2020 http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 364/4 i 364/5 o łącznej powierzchni 48,9386 ha, położonej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski na czas oznaczony do 3 lat Opis nieruchomości: 1. Przedmiotem przetargu są działki o numerach ewidencyjnych 364/4 i 364/5 o łącznej powierzchni 48,9386 ha, położone w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, które wchodzą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Przedmiotowe działki stanowią teren byłego lotniska radzieckiego znajdujący się poza zabudową mieszkaniową. Kształt nieruchomości jest regularny, teren płaski. Nieruchomość nie jest wygrodzona. Brak wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej. Dojazd do nieruchomości nie jest utrudniony, odbywa się drogą gruntową, gminną. Otoczenie stanowią grunty leśne oraz grunty rolne. Na gruntach znajdują się liczne zadrzewienia i zakrzewienia. Nieruchomość nie jest zagospodarowana rolniczo. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji gruntów i budynków: dz. 364/4 – RV o pow. 0,0680 ha i dz. 364/5 – RIVa o pow. 7,5464 ha, RIVb o pow. 14,6542 ha, RV o pow. 16,4792 ha, RVI o pow. 2,9487 ha, Lzr-RIVb o pow. 0,7647 ha, Lzr-RVI o pow. 2,8456 ha, N o pow. 3,6318 ha. 2. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowych działek prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00003201/2. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 3. Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XX/190/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 grudnia 1996 r. działka 364/4 położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem „Ls” przeznaczonym pod tereny leśne – istniejące, a w części na terenie oznaczonym symbolem „19-KDG” przeznaczonym pod tereny komunikacji, do modernizacji. Natomiast działka 364/5 położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem „NU” przeznaczonym pod strefę lokalizacji wysypiska odpadów komunalnych, częściowo na terenie oznaczonym symbolem „SI” przeznaczonym pod strefę ochrony przeciwpożarowej wokół wysypiska, a w części na terenie oznaczonym symbolem „19-KDG” przeznaczonym pod tereny komunikacji, do modernizacji oraz na terenie oznaczonym symbolem „19a KDG” przeznaczonym pod tereny komunikacji – do realizacji. Cel dzierżawy: Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na cele rolnicze bez prawa dokonywania zmian w sposobie użytkowania (bez trwałego zainwestowania). Zgodnie z art. 698 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Cena wywoławcza: 1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 22 296,67 zł netto = brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 67/100). Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 230,00 zł. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w 18 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali konferencyjnej (III piętro). Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), płatne najpóźniej do 10 sierpnia 2020 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Tylewice”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. 3. W przetargu nie jest wymagane uczestnictwo obojga małżonków. W przypadku gdy kandydat na dzierżawcę jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność ustawowa małżonków, w protokole z przeprowadzonego przetargu oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na dzierżawę nieruchomości. Obecność obojga małżonków jest niezbędna przy podpisaniu umowy dzierżawy. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: 1. Termin oraz miejsce podpisania umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa na okres oznaczony do 3 lat zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako dzierżawca. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 701 z późn. zm.). 2. Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch półrocznych ratach w wysokości połowy raty rocznej. Czynsz dzierżawny płatny jest do 31 sierpnia za pierwsze półrocze oraz do 28 lutego za drugie półrocze każdego roku kalendarzowego. 3. Podstawą naliczenia czynszu dzierżawnego jest Zarządzenie Starosty Wschowskiego nr 69/2019 z dnia 01 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wschowskiego, oddanych w dzierżawę na cele rolnicze, w związku z Zarządzeniem Starosty Wschowskiego nr 114/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wschowskiego, oddanych w dzierżawę na cele rolnicze. 4. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela nieruchomości, w tym właściwych podatków związanych z przedmiotem dzierżawy. 5. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości. 8. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 9. Zainteresowani przetargiem mają możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu. Projekt umowy można uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres: aad@powiat.wschowa.com.pl lub geodezja@powiat.wschowa.com.pl. 10. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 11. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95, email: aad@powiat.wschowa.com.pl lub geodezja@powiat.wschowa.com.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe we Wschowie tel: 65-540-17-95 geodezja@powiat.wschowa.com.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.

Zobacz inne nieruchomości w tej okolicy: