Wynajmę lokal - DOBRZEŃ WIELKI
Czynsz (miesięcznie) - 1 000 zł

Wynajmę Lokal
gmina Dobrzeń Wielki
powiat opolski
woj. opolskie
Dodano 30+ dni temu
Wynajmę lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Biurowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 91,76m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


G.6845.27.2019 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku przy ul. Kościelnej 5, stanowiący własność Gminy Dobrzeń Wielki, składający się z sześciu pomieszczeń wraz z komunikacją o łącznej pow. 91,76 m², posiadający dostęp do mediów w tym instalacji elektrycznej, instalacji c.o., sieci wodno-kanalizacyjnej. Lokal przeznaczony jest do najmu z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno - biurowe. Zlokalizowany na nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 5, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00041219/2, oznaczonej jako działka nr 1682/342 arkusz mapy 3, o powierzchni 0.0818 ha. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: UO – teren usług oświaty. Organizator przetargu zastrzega, że działalność prowadzona w lokalu nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)+ podatek VAT w wysokości 23% - miesięcznie Wadium: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) Wysokość postąpienia: 10,00 zł Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 04 września 2020 r. o godz. 10:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 31 sierpnia 2020 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu (zaliczka) przy wystawieniu pierwszej faktury za najem nieruchomości, po podpisaniu umowy. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: - dowód tożsamości, - aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, wierzytelną kopię umowy spółki cywilnej, inne), względnie oświadczenie, które będzie zawierało zobowiązanie do założenia działalności z podaniem rodzaju świadczonych usług, - pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat z datą obowiązywania od dnia 01.10.2020 roku. Termin zagospodarowania nieruchomości, poprzez uruchomienie działalności, wynosi 4 miesiące od chwili podpisania umowy najmu. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu, przy czym aktualizacja stawki czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe warunki dotyczące oddania w najem ww. lokalu zostaną określone w umowie najmu. Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Urzędu Gminy – telefon kontaktowy 77 411 03 22. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego – pok. nr 7b, pod numerem telefonu 77 411 03 23 . Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, na stronie www.otodom.pl a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (obok pokoju 7b). Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki /-/ Piotr Szlapa Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w terminie od 31.07.2020 r. do 04.09.2020 r. Kontakt: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki tel: 77 411 03 19 ug@dobrzenwielki.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 21

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.